Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie:

 

Zintegruj się! Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu

 

Cel projektu: większa integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 72 osób/rodzin (min. 44  kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami (min. 11 osób), zamieszkujących w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wybrane obszary (gminy) poniżej progu defaworyzacji określone w Mazowieckim Barometrze Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego wymienione w Regulaminie Projektu.

 

Zachęcamy do udziału:

 • -osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;
 • -osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia  20. IV.2004r. o promocji i zatrudnieniu;
 • -osoby bierne zawodowo;
 • -osoby z niepełnosprawnościami;
 • -osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ;
 • -osoby o niskich kwalifikacjach

 

Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a wsparciem z zakresu : 

 • -Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów
 • -Pośrednictwa pracy
 • -Poradnictwa zawodowego
 • -Warsztatów wzmacniających kondycję psychiczną „KUŹNIA OPTYMIZMU”
 • -Szkolenia zawodowe
 • -3 miesięczny płatny staż zawodowy

 

Zapewniamy :
-profesjonalną kadrę trenerską,
-catering oraz bezpłatne materiały szkoleniowe,
-zewnętrzne certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje,
-stypendium szkoleniowe i stażowe,
-zwrot kosztów dojazdu,

 

Planowane Efekty:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 44 osoby
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujące pracy po opuszczeniu programu: 26 osób
-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie pracującymi na własny rachunek): 22 osoby

 

Termin realizacji projektu 01.01.2019r-31.12.2019r

Wartość projektu: 958 115,70 zł

 

Kontakt: 

e-mail:    zintegrujsie@okcjo.com.pl

tel.  519 304 876

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  w kwocie 766 492,56 zł

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl