Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich„NOWY ZAWÓD - nowa przyszłość”

 

 


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 84 osób (min. 60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, w tym jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo lub osobą odchodzącą z rolnictwa, która jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny zarejestrowanym w PUP/MUP jako osoba bezrobotna prowadzącą indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych i zamierzająca odejść z rolnictwa. Przynależącą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

- kobieta,
- osoba w wieku 50 lat i więcej,
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba długotrwale bezrobotna,
- osoba o niskich kwalifikacjach,

poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników/Uczestniczek Projektu kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia.


OFERUJEMY:

• opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
• indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
• różnorodne szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem instytucji zewnętrznej,
• płatne 3 miesięczne staże zawodowe.


ZAPEWNIAMY:

• stypendium szkoleniowe, stażowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• catering podczas szkoleń,
• profesjonalną kadrę wykładowców,
• materiały szkoleniowe,
• certyfikat.


 

Wartość projektu: 1 006 225,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 955 914,62 PLNProjekt NOWY ZAWÓD - nowa przyszłość nr RPLU.09.01.00-06-0169/16 realizowany jest w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 9. Rynek pracy. Działanie: 9.1. Aktywizacja zawodowa.

KONTAKT:
Biuro Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
E-mail: nowaprzyszlosc@okcjo.com.pl
Tel: 699 670 233


 

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl