gora_zaczynamy

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Zaczynamy od nowa”

 

Celem projektu jest poprawienie atrakcyjności zawodowej min. 92 UP (55 K / 37 M) ze 115 osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w wyniku wzmocnienia ich potencjału zawodowo – społecznego do końca 31.07.2017 r.

 

Planowane efekty:

 

 • 35 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • Minimum 43% osób objętych wsparciem w projekcie, które podejmą pracę po zakończeniu w nim udziału,
 • Minimum 35% osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie, które podejmą pracę po zakończeniu w nim udziału,
 • Minimum 92 osoby poniżej 30 lat, u których zanotowano wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej o minimum 50%,
 • Minimum 92 osoby poniżej 30 lat, które poprawiły swoją wiedzę na temat funkcjonowania w codziennym życiu i rozwiązywania bieżących problemów,
 • Minimum 92 osoby poniżej 30 lat, które uzyskały doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażu zawodowym,

   

Wartość projektu „Zaczynamy od nowa”: 1 976 743,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Zaczynamy od nowa”: 1 877 906,61 zł

 

Opis projektu „Zaczynamy od nowa”:

Do projektu „Zaczynamy od nowa” zapraszamy osoby młode w wieku 15 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym również osoby niepełnosprawne.

 

Do projektu kwalifikujemy:
- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu) w szczególności:

 

 • Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach przeczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • Wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucji pieczy zastępczej,

 

- absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

 

Ponadto osoby muszą:
- posiadać min. wykształcenie gimnazjalne,
- zamieszkiwać lub pochodzić z ośrodków na terenie województwa lubelskiego.

 

Uczestnicy projektu „Zaczynamy od nowa” muszą należeć do jednej z niżej wymienionych grup:
- osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

 W ramach projektu „Zaczynamy od nowa” oferujemy:
1. OSOBISTEGO TRENERA / MENTORA,
2. PORADNICTWO ZAWODOWE
Grupowe – 12 godzin na 1 grupę
Indywidualne – 3 godziny dla każdego Uczestnika Projektu
IPD – 6 godzin dla każdego Uczestnika Projektu
3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH
4. TRENING ZAWODOWY WEWNĘTRZNY czyli szkolenie zawodowe z certyfikatem VCC.
5. TRENING ZAWODOWY ZEWNĘTRZNY – 3 miesięczny staż zawodowy
6. POŚREDNICTWO PRACY

 

 

KONTAKT:
BIURO PROJEKTU „Zaczynamy od nowa”
ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
e-mail:odnowa@okcjo.com.pl
tel.: +48 519 837 211, +48 506 497 045