O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Wyjdź z bezrobocia!”

 

Cel projektu:


Głównym celem projektu jest wyższa motywacja oraz aktywność zawodowa 60 osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego, wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych na terenie powiatów: słupeckiego, kolskiego, tureckiego, wrzesińskiego, średzkiego, jarocińskiego.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez minimum 24 uczestników projektu.

 

Projekt „ Wyjdź z bezrobocia!” jest realizowany od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 60 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, defaworyzowanych na rynku pracy.

 

Grupę docelową stanowią:


Osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy) - 21 osób (13K/8M)
Kobiety - 36 osób
Osoby z niepełnosprawnościami - 3 osoby (2K/1M)
Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim) - 26 osób (16K/10M)
Osoby w wieku 50 lat i więcej - 12 osób (7K/5M)


1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym: informacje, poradnictwo zawodowe, doradztwo w kwestii dalszego rozwoju zawodowego.

 

2. Poradnictwo zawodowe
Wsparcie w tym zakresie będzie obejmować m.in. analizę sytuacji osoby z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, analizę możliwości zawodowych, zalecenia dotyczące dalszego postępowania (w tym wybór odpowiedniego szkolenia zawodowego).

 

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring)
Spotkania indywidualne, które mają na celu: analizę mocnych i słabych stron uczestnika projektu, wsparcie przy podejmowanych przez uczestnika projektu wyzwaniach, stymulowanie kreatywności, rozwijanie samoświadomości, dążenie do samorealizacji.

 

4. Szkolenia zawodowe
Tematyka szkoleń:
⦁ Specjalista ds. marketingu internetowego,
⦁ Konsultant ds. ślubów,
⦁ Projektant wnętrz.


Szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby. 

 

5. Staż zawodowy
Trzymiesięczny staż zawodowy. Miejsca odbywania stażu będą dobierane adekwatnie do potrzeb uczestników oraz w oparciu o ich IPD.

 

6. Indywidualne pośrednictwo pracy
Wsparcie w formie bezpośredniego kontaktu z pośrednika z uczestnikiem projektu w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy. 

Wartość projektu: 985 821, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 936 529, 95 zł