logotypy-stopka-gora

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Wszystko w Twoich rękach!”

 

Celem projektu „Wszystko w Twoich rękach!” jest wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 (min. 36 kobiet, min 24 osoby z obszarów wiejskich, min 6 osób niepełnosprawnych) osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego. Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.01.2016 r.do 31.05.2017 r. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego jakim jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

– Doradztwo indywidualne i grupowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
  dla 60 UP.
– Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
   dla 60 UP.
– Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu dla 45 UP.
– Wsparcie pomostowe dla uczestników projektu:
– Pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 45UP.
– Pomostowe wsparcie finansowe dla 27 UP.

 

Głównym rezultatem, osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie utworzenie 45 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: 1 779 552,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 649,40 PLN.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.