Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w projekcie
,,Wejdź na ścieżkę sukcesu!”

Celem projektu jest większa aktywność zawodowa u 96 osób ( w tym 58 Kobiet i 38 Mężczyzn), w wieku 18-67 lat.

Do udziału zachęcamy: pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia (45% UP) lub zwolnieni (55 % UP) z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw oraz osoby odchodzące z rolnictwa (min. 5% UP). (posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem).

Dodatkowo wsparciem w programie objętych jest 30 % UP, tj 29 osób posiadających niskie kwalifikacje oraz 10 UP w wieku 50 lat i więcej oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Projekt jest skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.


Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a wsparciem w postaci:

• Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

• Szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe,

• 5 miesięcznych płatnych staży zawodowych- skierowanych dla osób zwolnionych

• Kompleksowego Pośrednictwa PracyPlanowane efekty:
Podniesiony poziom zdolności do zatrudnienia w min. 90% spośród 96 os. (58K, 38M)
Podjęcie pracy przez min. 65% UP
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 65%, tj. 63 os.,
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 80% UP, tj. 77 os.,


Zapewniamy:

• Stypendium szkoleniowe

• Stypendium stażowe

• Ubezpieczenie NNW

• Badania lekarskie

• Catering

• Materiały szkoleniowe

• CertyfikatOkres realizacji projektu:01.02.2018- 30.11.2018

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl