W drodze po sukces

12.06.2019 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 033,70 zł .

Z poważaniem,

Zespół Projektu

12.04.2019 r.

 

espół Projektu informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami  w ramach Projektu „W drodze po sukces” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0005/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

Wnioski należy składać w dniach 12.04.2019 do 06.5.2019 w Biurze Projektu znajdującym się w Lublinie przy ul. Skromnej 5, 3 piętro, pokój 34B, czynnym w godzinach 8.00-16.00.

 

Z poważaniem

Zespół Projektu

1. Wniosek o udzielenie wsparcia_W drodze po sukces

2. Oświadczenie o nieotrzymaniu w roku podatkowym przystąpienia do projektu pomocy de minimis oraz dwóch poprzedzających go latach

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz poprzedzających go dwóch latach

4. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

6. Karta oceny biznesplanu

7. Oświadczenie współmałżonka

8. Wzór umowy o udzielenie wsparcia_W drodze po sukces