O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„W drodze po sukces”


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki lub wsparcie rozwoju przedsiębiorczości u 108 osób (60K/48M) – osób spełniających kryteria grupy docelowej zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego, dzięki kompleksowemu wsparciu outplacementowemu, w okresie od 09.2018 r. do 12.2019 r., skutkujące podjęciem zatrudnienia przez min. 55% osób.

Projekt jest skierowany do 108 osób, w tym 60 kobiet, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa lubelskiego, w tym:
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przewidziani do zwolnienia będą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej),
• osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
• minimum 40% Uczestników Projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCDED 3 włącznie),
• minimum 5% Uczestników Projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:
1. Doradztwo zawodowe z IPD – przewidziane dla 108 Uczestników/czek Projektu
2. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji – przewidziane dla 106 Uczestników/czek Projektu
3. Szkolenia językowe prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji – przewidziane dla 72 Uczestników/czek Projektu
4. Szkolenia komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych – przewidziane dla 72 Uczestników/czek Projektu
5. Staże i praktyki zawodowe – przewidziane dla 84 Uczestników/czek Projektu
6. Pośrednictwo pracy – przewidziane dla 102 Uczestników/czek Projektu
7. Zakładanie działalności gospodarczej: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) – przewidziane dla 6 Uczestników/czek Projektu
8. Zakładanie działalności gospodarczej: dotacje bezzwrotne i wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe) – przewidziane dla 6 Uczestników/czek Projektu

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy:
• Profesjonalną kadrę prowadzących, trenerów i lektorów,
• Materiały szkoleniowe,
• Zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji zawodowych, językowych i cyfrowych,
• Zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych, językowych i cyfrowych,
• Catering podczas szkoleń,
• Stypendium szkoleniowe,
• Stypendium stażowe/za praktyki zawodowe,
• Dotacje bezzwrotne i wsparcie pomostowe.


Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r.
Wartość projektu: 2 071 775,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 761 009, 58 zł


Kontakt:
tel. 502-477-634
wdrodzeposukces@okcjo.com.pl


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl