Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie projektu:
„W dobrą stronę”
RPWP.06.02.00-30-0056/17

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

• Osoby zamieszkujące Województwo Wielkopolskie zamieszkujących na obszarach wiejskich OSI Województwa Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC. (pełna lista gmin dostępna w regulaminie projektu)

• Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo

• Osoby w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin)


W szczególności:

• osoby z niepełnosprawnościami

• osoby w wieku 50 lat i więcej

• osoby długotrwale bezrobotne

• osoby o niskich kwalifikacjach


Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo (min.60K/36M) defaworyzowanych na RP, powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarach wiejskich OSI w Województwa Wielkopolskiego  w rozumieniu przepisów KC. Cel zostanie osiągnięty w okresie od IX 2018-VI 2019 poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestnika Projektu kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia, w wyniku którego osiągnięte zostaną wskaźniki efektywności zatrudnieniowej.

 

W ramach projektu oferujemy:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia- zostanie opracowany dla każdego Uczestnika Projektu- IPD (Indywidualny Plan Działania) jako kompleksowa, funkcjonalna diagnoza indywidualnego potencjału, która w precyzyjny sposób określać będzie etapy dążenia do poprawy sytuacji zawodowej i społecznej Uczestnik Projektu w oparciu o jego indywidualne potrzeby i możliwości oraz ewentualne preferencje zawodowe.
2. Szkolenia zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym- Do szkoleń przystąpią wszyscy Uczestnicy Projektu, w celu nabycia, poszerzenia lub zmiany ich kwalifikacji/kompetencji zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia. Dobór szkoleń nastąpi w oparciu o indywidualną diagnozę Uczestnika Projektu (na etapie zad.1) w celu m.in. lepszego przygotowania do zdobywania doświadczenia zawodowego przed rozpoczęciem stażu. Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).
3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy- Spotkania pośrednictwa pracy odbywać się będą w celu ukierunkowania możliwości Uczestnika Projektu w odniesieniu do rynku pracy. Zakres pośrednictwa pracy:
a) udzielanie pomocy Uczestnikowi Projektu poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o
poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
b) udostępnianie ofert pracy Uczestnikowi Projektu (min. 2 oferty na UP)
c) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów Uczestnikowi Projektu z pracodawcami

4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu zawodowego-  skierowane do 48 Uczestników Projektu na 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Zapewniamy:

• 3-miesięczne stypendium stażowe

• Stypendium szkoleniowe

• Materiały szkoleniowe

• Zwrot kosztów dojazdu dla 30% Uczestników Projektu

• Certyfikat

• Catering

• Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW


Planowane efekty:
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób bezrobotnych. Poszukujących pracy i biernych zawodowo. Projekt zakłada osiągniecie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

• Osób w wieku  lat i więcej 33%

• Kobiet- 39%

• Osób z niepełnosprawnościami- 33%

• Osób długotrwale bezrobotnych- 30%

• Osób o niskich kwalifikacjach- 38%


Wartość projektu: 814 847,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 774 105,41 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r.


KONTAKT:
„W dobrą stronę”
e-mail: wdobrastrone@okcjo.com.pl
tel.: 699-670-226

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl