O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Twoja firma – Twój sukces!”

 

Celem projektu „Twoja firma – Twój sukces!” jest wyższa aktywność zawodowa oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 (min. 36 kobiet, min 24 osoby z obszarów wiejskich, min 6 osób niepełnosprawnych) osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r. Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego jakim jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

 

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

– Doradztwo indywidualne i grupowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 UP.

 

– Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 UP.

 

- Przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu dla 45 UP.

 

- Wsparcie pomostowe dla uczestników projektu:

 

• Pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 45 UP.

 

• Pomostowe wsparcie finansowe dla 45 UP.

 

 

Głównym rezultatem, osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie utworzenie 45 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Wartość projektu: 1 844 660, 88 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 567 961, 75 PLN

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt: „Twoja firma – Twój sukces!”
e-mail: twojafirma@okcjo.com.pl
tel.: +48 519 304 874


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl