Szansa na lepsze jutro

PROJEKT
„Szansa na lepsze jutro” nr RPLB.07.03.00-08-0020/21
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Organizatorem projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do 30.09.2022 r.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Województwem Lubuskim w Zielonej Górze.

Dofinansowanie projektu wynosi 452 202,55 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi 532 003,00 PLN

Projekt jest realizowany wyłącznie w gminach województwa lubuskiego, które leżą na terenie wiejskim, a uczestnicy projektu to osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Projekt jest skierowany jest do 30 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, a w szczególności do:

 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób niesamodzielnych ze względu na wiek,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność zawodowa 30 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniających kryteria grupy docelowej), z woj. lubuskiego – wyłącznie mieszkańców terenów wiejskich (w tym terenów rewitalizowanych) dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu, skutkujące nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji przez min. 24 osoby, postępem w aktywizacji społecznej u min. 34%UP oraz zatrudnieniem min. 25%UP (min.12% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci niedyskryminacji. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, niepełnosprawność itp. Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia prowadzona na terenie województwa lubuskiego w trybie ciągłym od 03.2022 r. do 04.2022 r. (lub do momentu zebrania się 100% uczestników projektu). Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

 • zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
 • spełnienie wymogów formalnych,
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani drogą listowną lub telefonicznie.

Profil uczestnika/czki projektu:

 1. zamieszkuje na obszarze objętym projektem wskazanym w regulaminie projektu;
 2. jest osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego,
 3. jest w osobą powyżej 18-tego roku życia;
 4. pozostaje bez zatrudnienia (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo);
 5. nie brał/a wcześniej udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1/7.2 w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 6. nie odbywa kary pozbawienia wolności (z wyłączeniem dozoru elektronicznego);
 7. złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu;
 8. przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie projektu.

W ramach projektu uczestnicy/czki projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów UP
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
  • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25 %
  • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 12 %
 2. Wskaźnik efektywności społecznej:
  • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%
  • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 34%
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) min. 5 osób
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 25 osób
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 24 osoby

Kontakt: 665-990-202 (sprawy merytoryczne), 506-496-996 (sprawy rozliczeniowe/księgowe), e-mail: szansa.lubuskie@okcjo.com.pl

MAPA DOTACJI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE