Szansa na lepsze jutro – edycja II

PROJEKT
„Szansa na lepsze jutro – edycja II” nr projektu RPLB.07.03.00-08-0031/22
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Organizatorem projektu jest O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Województwem Lubuskim w Zielonej Górze.

Dofinansowanie projektu wynosi 445 702,59 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi 524 355,99 PLN

Projekt jest realizowany wyłącznie w gminach województwa lubuskiego, powiatu strzelecko-drezdeneckiego, które leżą na terenie wiejskim, a uczestnicy projektu to osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Projekt jest skierowany jest do 30 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, a w szczególności do:

 • doświadczających wielokrotnego wykluczenia
 • osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • osób z niepełnosprawnością sprzężoną
 • osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Celem projektu jest zintegrowanie społeczne i podwyższona aktywność zawodowa 30 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniających kryteria grupy docelowej), z woj. lubuskiego, powiatu strzelecko-drezdeneckiego – wyłącznie mieszkańców terenów wiejskich (w tym terenów rewitalizowanych) dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu, skutkujące nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji przez min. 24 osoby, postępem w aktywizacji społecznej u min. 34% UP oraz zatrudnieniem min. 25%UP (min.12% będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością).

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci niedyskryminacji. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, niepełnosprawność itp. Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia prowadzona na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w trybie ciągłym od 05.2023 r. do 06.2022 r. (lub do momentu zebrania się 100% uczestników projektu). Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

 • zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
 • spełnienie wymogów formalnych,
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani drogą listowną lub telefonicznie.

Profil uczestnika/czki projektu:

 1. zamieszkuje na obszarze objętym projektem wskazanym w regulaminie projektu;
 2. jest osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego,
 3. jest w osobą powyżej 18-tego roku życia;
 4. pozostaje bez zatrudnienia (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo);
 5. nie brał/a wcześniej udział we wsparciu realizowanym w ramach działań 7.1/7.2 w formach takich jak: kontrakt socjalny, program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 6. nie odbywa kary pozbawienia wolności (z wyłączeniem dozoru elektronicznego);
 7. złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami regulaminu;
 8. przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie projektu.

W ramach projektu uczestnicy/czki projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów UP
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Poradnictwo specjalistyczne wraz z dodatkowym pakietem dla osób z niepełnosprawnością
 • Szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji zawodowych
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy oraz dodatkowe wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnością

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
  • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25 %
  • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 12 %
 2. Wskaźnik efektywności społecznej:
  • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%
  • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 34%
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) min. 6 osób
 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 20 osób
 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 24 osoby

Kontakt: 665-990-202, e-mail: szansa.lubuskie@okcjo.com.pl