Samozatrudnienie szansą na nową przyszlość

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Samozatrudnienie szansą na nową przyszłość”
nr projektu RPLU.09.03.00-06-0018/21
realizowanego w partnerstwie z firmą PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Chełmie

Projekt jest adresowany do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
-wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia (osób bezrobotnych zarejestrowanych
i niezarejestrowanych w urzędzie pracy, osób biernych zawodowo),
należących przynajmniej do jednej z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby z niepełnosprawnościami,
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.
Dodatkowo preferowane będą osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.
W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów
(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).
W ramach projektu dla Uczestników/czek Projektu przewidziano udział w następujących formach wsparcia:

1. USŁUGI SZKOLENIOWE (INDYWIDUALNE I GRUPOWE)
Celem wsparcia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 Uczestników Projektu. Wsparcie stanowić będzie odpowiedź na potrzeby UP zdiagnozowane przez doradcę zawodowego na etapie rekrutacji.
Szkolenia grupowe: 60 godzin w systemie śr. 10 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, średnio 2-3 razy
w tygodniu.
Szkolenia indywidualne: 9 godzin dla 1 UP w systemie śr. 3 spotkań po 3 godziny zegarowe, w indywidualnie ustalonych terminach.

2. BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Środki finansowe na założenie działalności gospodarczej zostaną udzielone 45 Uczestnikom/czkom Projektu (UP) na podstawie oceny składanego przez UP biznesplanu w wysokości maksymalnie 23 050,00 zł netto (netto=brutto).
Procedura realizowana będzie na podstawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

3. WSPARCIE POMOSTOWE (FINANSOWE)

Wsparcie płynności finansowej 45 nowych działalności gospodarczych przez okres 6 miesięcy.
Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie Uczestnikom/czkom Projektu pokrycia niezbędnych opłat (w szczególności obowiązkowych składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych wydatków bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie rozliczenia przedkładanego przez UP, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe. Procedura realizowana będzie na podstawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.
Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane będzie w miesięcznych ratach w kwocie nie większej niż
2100 zł/m-c netto (netto=brutto).

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Ponadto Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę trenerów prowadzących zajęcia,
• odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe,
• materiały szkoleniowe (komplet min. teczka, długopis, notatnik),
• podręczniki dopasowane do tematyki szkolenia,
• catering (poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz ciepły posiłek na szkoleniach grupowych)
• zwrot kosztów dojazdu dla 52% Uczestników/Uczestniczek Projektu
• zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 080 344,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie: 1 768 292,39 zł

KONTAKT:
Telefon: 699-670-281
e-mail: samozatrudnienie@okcjo.com.pl

MAPA DOTACJI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE