Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o .o. serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie
Reintegracja – czas start”
RPWM.11.01.01-28-0079/17

W ramach:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoCelem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym przez 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych o III profilu pomocy, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo) w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety – min. 36 UP, osoby z niepełnosprawnościami – min. 3 UP, osoby dł. Bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy –min. 18UP, osoby bierne zawodowo –max. 42 UP,  w wieku od 18-64 lat zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: braniewskiego, iławskiego, olsztyńskiego (z wyłączeniem miasta Olsztyn), ostródzkiego.
Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a wsparciem w postaci :
- Diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji
-Poradnictwa Psychologicznego
-Treningu umiejętności społecznych
-Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy
-Szkoleń zawodowym dostosowanych do potrzeb Uczestników, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe
-3-miesięcznych staży zawodowych

Projekt „Reintegracja – czas start” realizowany jest w okresie 01.04.2018 r. -31.01.2019 r. - W tym okresie zostanie osiągnięty cel główny projektu, realizowany etapami złożonymi zarówno z indywidualnego jak i kompleksowego wsparcia, dzięki czemu Uczestnicy/czki projektu zdobędą odpowiednie kwalifikacje, zwiększając tym samym swoje szanse na rozwój aktywności zawodowej.  Zapewniamy :
-profesjonalną kadrę trenerską,
-opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji,
-catering oraz bezpłatne materiały szkoleniowe,
-zewnętrzne certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje,
-stypendium szkoleniowe i stażowe,
-zwrot kosztów dojazdu,


Planowane Efekty:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu; 18 osób
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu; 12 osób
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie pracującymi na własny rachunek); 15 osóbSERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO I TELEFONICZNEGO!
Tel: 519 304 876
e-mail: reintegracja@okcjo.com.plWartość projektu: 976 468,50
Dofinansowanie projektu z UE: 829 998,22 PLN

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl