O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ POMORZAN”

RPPM.06.01.02-22-0013/16

Cel główny projektu:

 

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa zwiększająca zdolność do zatrudnienia 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa Pomorskiego. 

 

Chcemy sprawić by osoby objęte działaniem projektu uwierzyły, że ich sytuacja na rynku pracy może się zmienić poprzez ich chęci i aktywność, następnie uzyskały nowe kwalifikacje zawodowe i znalazły zatrudnienie.

 

 

Uczestnicy projektu:

 

Wsparciem projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” objętych zostanie 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) z wykształceniem maksymalnie ponad gimnazjalnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. Pomorskim w rozumieniu KC, które są bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie pracy z przypisanym trzecim profilem pomocy.


Projekt skierowany jest w szczególności do:
- osób wielokrotnie wykluczonych, tj. osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 stanowiących min.50% uczestników tj. min. 30 osób,
- osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiących min. 20% uczestników tj. min. 12 uczestników

 

Ścieżka projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan”

 Zad. 1 Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - 60 UP
 Zad. 2 Poradnictwo zawodowe – 60 UP 
 Zad. 3 Szkolenia zawodowe – 60 UP 
 Zad. 4 Staże – 30 UP 
 Zad. 5 Pośrednictwo pracy – 30 UP


Cały projekt jest bezpłatny a za udział w szkoleniach i stażach Uczestnikom Projektu należy się stypendium.
 
Wszystkim uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia i oraz catering w trakcie szkoleń zawodowych.

Główne rezultaty projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan”:

 

• liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu Programu – min. 27
• liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 24
• liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – min. 13,
• odsetek osób w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnościami sprzężonymi, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie – min. 12%


Bądź aktywny – zadbaj o swoją sytuacje na rynku pracy Pomorzaninie

 


 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 743 792,28 PLN