O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Ponowny start zawodowy!”

 

Celem projektu jest podjęcie/utrzymanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez 70 osób z województwa łódzkiego pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 

1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i wykorzystaniem Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (WOPZ) dla 70UP.
2.Poradnictwo psychologiczne dla 70UP.
3.Studia podyplomowe dla 8UP.
4.Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 12UP.
5.Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą-wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej) dla 10UP.
6.Szkolenia zawodowe dla 50UP.
7.Pośrednictwo pracy dla 60UP.
8.Staże zawodowe 3 lub 6 miesięczne przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie dla 40UP.

 

Planowane efekty:
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych. Po opuszczeniu projektu 42 osoby znajdą pracę, łącznie z prowadzeniem działalność na własny rachunek.

 

Wartość projektu: 1434 885,66zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1305 745,66zł

 

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.