Firma O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt: „Perspektywa na SUKCES”


 

 

Projekt skierowany jest do 102osób ( min 57K) zamieszkujących województwo pomorskie, w tym należących, do co najmniej jednej z grup:


- osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu
- osób przewidzianych do zwolnienia 
- osób zagrożonych zwolnieniem
- kobiet
- osób z niepełnosprawnościami
- osób powyżej 50 roku życia
- osób o niskich kwalifikacjach


Projekt zakłada 4 ścieżki szkoleniowe, które obejmują:


Ścieżka 1
1.Doradztwo zawodowe połączone z IPD
2. Studia podyplomowe
3.Poradnictwo psychologiczne - grupowe
4.Pośrednictwo pracy
Liczba osób objętych wsparciem - 15


Ścieżka 2
1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD
2. Doradztwo oraz szkolenie przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, w które wchodzi:
- szkolenie, „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (15 uczestników/czek)
- doradztwo, „ Jak profesjonalnie opracować biznesplan”. ( 15 uczestników/czek)
3. Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe  
Liczba osób objętych wsparciem - 15
Liczba osób, które otrzymują dotacje - 12


 Ścieżka 3 
1.Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD 
2. Poradnictwo psychologiczne - grupowe
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenia zawodowe
5. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych 
6. Staż w wymiarze 3 miesiące lub 6 miesięcy  
Liczba osób objętych wsparciem - 48.


Ścieżka 4
1.Doradztwo zawodowe połączone z IPD
2.Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe 
3.Pośrednictwo pracy
4. Szkolenia zawodowe  
5.Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych

Liczba osób objętych wsparciem - 24. Planuje się utworzenie 8 grup średnio po 12 osób, od X 2017 planowane jest rozpoczęcie zajęć. 


W każdej ze ścieżek będzie obligatoryjne uczestnictwo w:

Doradztwie zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD). W ramach, którego przeprowadzona zostanie diagnoza uczestników/czek projektu w zakresie pogłębionej analizy umiejętności, predyspozycji i problemów, kończące się opracowaniem  IPD. Realizacja wsparcia obejmuje 2 sesje indywidualne łącznie 4h na każdego UP oraz 2 sesje grupowe po 8h tj. 16h na grupę.

W kolejnych ścieżkach będą dostępne:

1. Studia podyplomowe- skierowanie do 15 UP z wykształceniem wyższym.  Obejmują 2 semestry studiów podyplomowych. Kierunek studiów podyplomowych, o które wnioskuje uczestnik/czka projektu wynikać musi z IPD opracowanego z doradcą zawodowym w ramach doradztwa zawodowego z IPD.2. Doradztwo oraz szkolenie przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach, którego będzie realizowane:-Szkolenie, „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”- przeznaczone dla 15 UP. Wsparcie obejmuje 9 spotkań po 8h na spotkanie, realizowane w dni robocze. W zakresie szkolenia znajdują się m.in.: formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, podatek VAT, zarządzanie firmą, podstawy księgowości.


-Doradztwo, jak profesjonalnie opracować biznesplan (15 UP - ogółem 120h).

Zakres doradztwa dotyczy m.in. zasady tworzenia biznesplanu, jego struktury i wdrożeniaDoradztwo obejmuje: 

A)  spotkania indywidualne dla  15 UP, na których przewidziano 8h ( 1h = 60min, 2 spotkania po 4h). 

B)  spotkania grupowe – 1 grupa 15 UP  x 16h ( 1h= 45min, 2 spotkania po 8h).3. Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe

- Bezzwrotna dotacja na podjęcie działalności gospodarczej jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Podstawą przyznania dotacji jest złożenie przez UP  biznesplanu. Udzielane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego. - Wsparcie pomostowe jest przyznawane na wniosek uczestnika projektu, ma na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego. Stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji. Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Występuje w formie:
• Podstawowej przyznawanej na 6 miesięcy
• Przedłużonej przyznawanej na 12 miesięcy
Osoby objęte wsparciem – Dotacja na jednego UP wynosi około 25976,88zł( brutto)


- Wsparcie szkoleniowo- doradcze
Przyznawane jest na wniosek UP  i ma na celu pomóc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego 
Realizowane jest w formie coachingu dla 12 uczestników/czek projektu (24 h na UP łącznie 288 h).

Podstawowej przyznawanej na 6 miesięcy

Przedłużonej przyznawanej na 12 miesięcy

Osoby objęte wsparciem – 12. Dotacja na jednego uczestnika/czkę projektu wynosi około 25976,88zł( brutto)

- Wsparcie szkoleniowo- doradcze
Przyznawane jest na wniosek uczestnika/czkę projektu i ma na celu pomóc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego
Realizowane jest w formie coachingu dla 12 uczestników/czek projektu (24 godzin na uczestnika/czkę łącznie 288 godzin).


4.Poradnictwo psychologiczne


Ma na celu zdiagnozowanie problemu UP i zaplanowania konkretnych kroków zmierzających do jego rozwiązania. 

- Poradnictwo psychologiczne indywidualne dostępne dla UP projektu w terminach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb w przedziale czasowym IX 2018- I 2019

Liczba osób objętych wsparciem 24
Realizowane w przeciągu 4 spotkań, 2h na UP; ogółem 8h na UP; (1h=60min)

- Poradnictwo psychologiczne grupowe – trening umiejętności interpersonalnych 

Obejmuje 7 grup średnio po 12 osób w grupie w wymiarze 16h na grupę (1h= 60 min) 1 grupa rozpocznie udział w poradnictwie psychologicznym grupowym w X 20175. Pośrednictwo pracy


Ma na celu udzielenie pomocy UP  w uzyskaniu zatrudnienia. UP  uzyskają od pośrednika min. 3 oferty pracy odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min.2 rozmowy kwalifikacyjne. Pośrednik przygotuje również z UP  dokumenty rekrutacyjne oraz przeprowadzi z UP projektu symulację rozmowy kwalifikacyjnej. 

Liczba osób objętych wsparciem 87

Wsparcie obejmuje 6 spotkań indywidualnych po 1 h,  łącznie 6 h na UP(1h= 60 min).6. Szkolenia zawodowe:


- Ich zadaniem jest nabycie przez UP  nowych kwalifikacji, ich podwyższenie lub uzupełnienie. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców, zakończone egzaminem zewnętrznym.  
Obejmuje 6 grup średnio po 12 osób w grupie.  Szkolenia w wymiarze śr. 80h/grupę po około 8 h dziennie; 4-5 dni w tygodniu łącznie 10 spotkań. (1h=45min)

Osoby objęte wsparciem 72

 


7. Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych zakończone egzaminem zewnętrznym –certyfikacja ECDL BASE


Dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP projektu oraz zatrudnienia w regionie. Szkolenie w formie wykładów oraz zajęć praktycznych.
Obejmuje 6 grup po ok.12 osób w wymiarze ok. 60 h na grupę po ok 6 h/dzień; 4-5 dni w tyg. (1h=45min)

 

8.Staże:

Staż wynosi 40 h/tydzień dla 1 UP (w przypadku osób niepełnosprawnych – 35 h / tydzień) zgodny z odbytym szkoleniem. Staże przewidziane są łącznie dla 48 osób. (1h=45min)
Staż w wymiarze 3 miesięcy - 24 UP.
Staż w wymiarze 6 miesięcy - 24 UP. 


W ramach stażu uczestnicy projektu otrzymają:
- referencje od pracodawcy,
- zaświadczenie o odbytym stażu,
- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
- ok. 1 304,70zł/mc brutto.


W ramach zadań zapewnione zostanie:
- zwrot kosztów dojazdu,
- catering podczas zajęć grupowych,
- stypendium szkoleniowe(ok. 8,54zł/h),
- materiały szkoleniowe,
- stypendium stażowe (ok. 1 304,7zł/mc).Kontakt: Arleta Kniaź
tel: 506-497-001
e-mail: perspektywanasukces@okcjo.com.pl

 


 

 

 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl