O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„ Odważ się sięgać po nowe”  RPWM.11.01.01-28-0077/17

 

 

Celem projektu  jest  podniesienie aktywności  społeczno – zawodowej  oraz  zdolności do zatrudnienia u 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku  od 18 do 64 lat,  zamieszkałych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w jednym z powiatów : lidzbarskim ( z wyłączeniem m. Lidzbark Warmiński), mrągowskim (z wyłączeniem m. Mrągowo), nidzicki z wyłączeniem m. i gm. Nidzica),  szczycieńskim ( z wyłączeniem m. Szczytno) .

 

Grupa docelowa  to osoby w wieku od 18 do 64 lat zamieszkałe  (w rozumieniu  Kodeksu  Cywilnego) w/w tereny województwa warmińsko – mazurskiego należące do jednej z grup:
–osoby długotrwale bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej gr. osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) min.30% (18 os.)
–osoby bierne zawodowo maks.  70% (42os.)
– osoby z niepełnosprawnościami, np. o znacznym/umiarkowanym st. niepełnosprawności ;z niepełnosprawnością sprzężoną ;z zaburzeniami psych. ,w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi min.8% (5 os.)
– osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek. min.40% (24 os.) tj.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1.DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW  (12.2017-02.2018)
2.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PSYCHOLOGICZNE,PRAWNE, RODZINNE) (12.2017-07.2017)
3.TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (12 – 02.2017)
4.SZKOLENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (01-04.2018)
5. 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY (03-07.2018)

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:
•    pełne wsparcie w okresie realizacji projektu,
•    bezpłatne szkolenia zawodowe,
•    zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
•    wstępne badania lekarskie,
•    ubezpieczenie NNW,

•    stypendium szkoleniowe i stażowe

 

W efekcie realizacji projektu min.18 os. uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone uznanym w branży certyfikatem zewnętrznym; min.12 os. będzie aktywnie poszukiwać pracy;min.15 os. podejmie zatrudnienie.

 

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Telefon : 502 477 623
Email: odwazsie@okcjo.com.pl

 


Wartość projektu:   1 033 093,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  878 129,47 zł

 


Okres realizacji projektu:  01.11.2017 do 31.07.2018

 


Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego , pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl