O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Od zwolnienia do zatrudnienia”

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, przeciwdziałanie wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz ponowne ich zatrudnienie. Projekt obejmuje grupę 80 osób bezrobotnych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, którzy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wsparcie w aktywizacji zawodowej chcą ponownie podjąć zatrudnienie.

 

 

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb.

 

Wsparcie obejmuje:

 

- doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD,

 

- poradnictwo psychologiczne,

 

- pośrednictwo pracy (indywidualne spotkania 5 x 1 godzina),

 

- szkolenia zawodowe (120 godzin), prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, zakończone egzaminem zewnętrznym; do wyboru:

 

• Sortowacz surowców wtórnych,

 

• Monter urządzeń i systemów energii odnawialnej,

 

• Sekretarka z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze,

 

• Opiekun seniora,

 

• Instruktor/-ka fitness,

 

• Pracownik działu logistyki,

 

• Budownictwo pasywne;podczas szkoleń zapewniony catering oraz poczęstunek,

 

- staż zawodowy w lokalnych firmach, powiązany z uzyskaną kwalifikacją na szkoleniu,

 

- dodatek relokacyjny dla 20 osób, którzy podejmą zatrudnienie w innej miejscowości niż dotychczasowe miejsce zamieszkania.

 

 

Wartość projektu: 1 550 163, 84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 317 639, 26 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

 

Kontakt: Tel. 506 497 045
e-mail: odzwolnieniadozatrudnienia@okcjo.com.pl
www.projektyokcjo.pl
Adres Biura Projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl