Nowy start

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nowy start”

nr projektu RPLU.09.03.00-06-0001/21
realizowanego w partnerstwie z Fundacją Niepodległości

Projekt jest adresowany do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

• wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia (osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w urzędzie pracy, osób biernych zawodowo),

należących przynajmniej do jednej z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowo preferowane będą osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).

W ramach projektu dla Uczestników/czek Projektu przewidziano udział w następujących formach wsparcia:

1. USŁUGI SZKOLENIOWE (INDYWIDUALNE I GRUPOWE) UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA 50 UP

Celem wsparcia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 Uczestników Projektu. Wsparcie stanowić będzie odpowiedź na potrzeby UP zdiagnozowane przez doradcę zawodowego na etapie rekrutacji.

Szkolenia grupowe: 60 godzin w systemie śr. 10 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, średnio 3 razy w tygodniu.

Szkolenia indywidualne: 9 godzin dla 1 UP w systemie śr. 3 spotkań po 3 godziny zegarowe, w indywidualnie ustalonych terminach, średnio 2 razy w tygodniu).

Tematyka szkolenia grupowego:

 • Założenie/rejestracja firmy – śr. 6h – UP m.in. zna zasady dokonywania zgłoszenia/wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, REGON, ZUS, US, GUS; wie jakie działalności gospodarcze wymagają dodatkowych zezwoleń/zgody; potrafi wypełnić niezbędne formularze;
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej – śr. 12h – UP zna m.in. zasady prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa obowiązki przedsiębiorcy, formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Księgowość/podatki/ZUS/źródła finansowania działalności gospodarczej – śr. 14h – UP m.in. zna formy opodatkowania, rozliczenia publiczno-prawne, rozliczenia ZUS, zna dokumenty i dowody księgowe, potrafi sporządzić fakturę VAT, prowadzić księgę przychodów i rozchodów, zna źródła finansowania działalności gospodarczej;
 • Aspekty psychologiczne prowadzenia działalności gospodarczej – śr. 8h – UP potrafi m.in. skutecznie się komunikować, prowadzić negocjacje, być asertywnym, zna techniki łagodzenia stresu, zarządzania konfliktem;
 • Marketing/promocja/reklama/ pozyskiwanie klienta – śr. 12h – UP m.in. zna techniki sprzedaży i obsługi klienta, potrafi sporządzić plan marketingowy, zna techniki dotarcia do klientów, posiada wiedzę nt. konkurencji w branży i potrafi się wyróżnić;
 • Zatrudnianie – śr. 8h – UP m.in. zna formy prawne zatrudniania, podstawy prawa pracy, obowiązki pracodawcy, potrafi sporządzić listę płac, umowę o pracę i cywilnoprawną.

Tematyka szkolenia indywidualnego to m.in.:

 • Biznesplan – śr. 8h – UP m.in. zna zasady budowy biznesplanu, potrafi sporządzić kompleksowy biznesplan – wsparcie w zakresie indywidualnych kwestii opracowywanego biznesplanu.

Szkolenia zostaną dopasowane do poziomu Uczestników/czek Projektu – zbadany zostanie na wejściu poziom kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowany zostanie do nich program szkoleniowy i wykorzystywane metody. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną różnorodne, angażujące metody kształcenia (np. scenki, gry dydaktyczne, prace w grupach). Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (np. służące do opracowywania raportów obrazujących kondycję firmy, sporządzania prognoz, itp.).

2. PRZYZNANIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA 45 UP

Środki finansowe na założenie działalności gospodarczej zostaną udzielone 45 Uczestnikom/czkom Projektu (UP) na podstawie oceny składanego przez UP biznesplanu w wysokości maksymalnie 23 050,00 zł netto i jednocześnie brutto.

Procedura realizowana będzie na podstawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

3. WSPARCIE POMOSTOWE W POSTACI FINANSOWEJ PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY DLA 45 UP

Wsparcie płynności finansowej 45 nowych działalności gospodarczych przez okres 6 miesięcy. Pomostowe wsparcie finansowe ma na celu ułatwienie Uczestnikom/czkom Projektu pokrycia niezbędnych opłat (w szczególności obowiązkowych składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych wydatków bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie rozliczenia przedkładanego przez UP, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe. Procedura realizowana będzie na podstawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe finansowe wypłacane będzie w miesięcznych ratach w kwocie nie większej niż 2100 zł/m-c netto i jednocześnie w kwocie brutto).

Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia zostały zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. do 31.08.2023 r.

Ponadto Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:

wykwalifikowaną kadrę trenerów prowadzących zajęcia,

odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe,

materiały szkoleniowe (komplet min. teczka, notes, długopisy, ołówek, gumka),

podręczniki,

catering na szkoleniu grupowym,

zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/Uczestniczek Projektu,

zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 080 110,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie: 1 768 093,49 zł

KONTAKT:

Telefon: 699-670-241/ 699-670-264

e-mail: nowystart@okcjo.com.pl

MAPA DOTACJI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE