O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

 

POWR.01.02.01-18-0006/18

 

,,Nowe kwalifikacje na start zawodowy”

 

Projekt „Nowe kwalifikacje na start zawodowy” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu jest większa aktywność zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy u 72 os. młodych.

 

Zapraszamy do udziału osoby (18-29 lat):
- zamieszkujące województwo podkarpackie
- bierne zawodowo, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu,
- zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno- prawnych, tzw. ubogich pracujących

 

Szczególnie zapraszamy do udziału osoby:
- o niskich kwalifikacjach
- odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- kobiety i osoby niepełnosprawne

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w:
- identyfikacji potrzeb uczestnika projektu poprzez opracowanie lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania
- Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i z zakresu kompetencji miękkich
-Indywidualnym i kompleksowym pośrednictwie pracy
-Wysokiej jakości szkoleniach zawodowych
- 3-miesięcznym płatnym stażu zawodowym

 

Zapewniamy:
-wykwalifikowaną kadrę
- materiały szkoleniowe
- stypendium szkoleniowe
- płatny staż
- zwrot kosztów dojazdu
- certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje

 

Rezultaty:
- osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 39% dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku
- osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 54% dla osób nienależących do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku
- osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 27% w przypadku osób pracujących
- minimum 22 osób uzyska kwalifikację po opuszczeniu projektu

 

Czas realizacji projektu: 01.01.2019-30.09.2019

 

Kontakt : 665 990 221
Wartość projektu: 652 950,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 550 306, 72 zł

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl