O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

Nie daj sie wykluczeniu!

 


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 

• Osoby zagrożone ubóstwem
• Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
• Osoby zamieszkujące województwo mazowieckie (gminy poniżej progu defawoyzacji określone w Regulaminie Projektu)
• Osoby z niepełnosprawnością
• Osoby o niskich kwalifikacjach
• Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
• Osoby, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004r. o promocji i zatrudnieniu

 

W szczególności:

 

• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami

 

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa, zwiększająca zdolność do zatrudnienia wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo Mazowieckie (gminy poniżej progu defaworyzacji)

 

W ramach projektu oferujemy:

 

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału UP

2. Warsztaty motywacyjne

3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

4. Szkolenia zawodowe

5. Pośrednictwo pracy

6. 3 miesięczne Staże zawodowe

 

Dodatkowo zapewniamy :


• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Materiały szkoleniowe
• Certyfikowane egzaminy
• Catering w trakcie szkoleń zawodowych
• Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
• Wykwalifikowaną kadrę trenerską,

 


Okres realizacji projektu: 31.08.2018 r. – 31.10.2019 r.


 

KONTAKT:

„Nie daj się wykluczeniu”
e-mail: niewykluczeniu@okcjo.com.pl
tel. 699-670-227

 


Wartość projektu:

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: : 789 262,56 PLN

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl