logotypy-stopka-gora

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Młodzież w drodze do zatrudnienia”

 

Celem projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia” jest podwyższona zdolność do zatrudnienia u minimum 94 % z grupy 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej. Osiągnięta dzięki zindywidualizowanemu i kompleksowemu wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.04.2016 r. do 30.04.2017 r., prowadząca do podjęcia pracy przez minimum 39 osób. Grupę docelową stanowią osoby młode zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy.

 

Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu będą osoby o następującej charakterystyce:

 

a) osoby bezrobotne - osoby długotrwale bezrobotne - osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
b) osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
c) osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na pozycji maksymalnej ISCED 3)
d) osoby z terenów wiejskich
e) osoby z niepełnosprawnościami
f) osoby w wieku 15 – 24 lat
g) kobiety – 60 Uczestników Projektu
h) mężczyźni – 40 Uczestników Projektu

 

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:
• Centrum Diagnozy – identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu i Indywidualnych Planów Działań
• Centrum Planowania Kariery – poradnictwo zawodowe
• Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją VCC – szkolenia w zakresach wpisujących się w zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy. Tematyka szkoleń uzależniona będzie od predyspozycji i preferencji Uczestników Projektu i dostosowana do ich możliwości. M. in. monter systemów solarnych, opiekun osób starszych. Za szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe.
• Praktyki lub staże zawodowe – płatne
• Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 1 190 473,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 093 926,26 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych