Lepsze jutro

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Lepsze jutro”
nr projektu RPWM.11.01.01-28-0084/20

Projekt jest adresowany do 50 osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust.
z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem; osób
z niepełnosprawnościami, osób korzystających z PO PŻ), zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze podregionu olsztyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim (powiaty bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki). Wsparciem zostaną objęte osoby bierne zawodowo i bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin w ww. powiatach, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób (minimum 30 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową prowadzącą m.in. do:

 • uzyskania kwalifikacji przez min. 30 osób,
 • poszukiwania pracy przez min. 12 osób,
 • podjęcie pracy przez min. 20 osób,
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% (12% dla osób
  z niepełnosprawnościami),
 • osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% (34% dla osób
  z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu dla Uczestników/czek Projektu przewidziano udział w następujących formach wsparcia:

 1. Diagnoza Indywidualnych Potrzeb I Potencjałów oraz Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne

Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań UP z psychologami, w wymiarze 10 godzin zegarowych dla 1 UP w dwóch etapach:

 • Etap I – Diagnoza – Na spotkaniach psychologowie stworzą dla każdego UP indywidualną ścieżkę reintegracji (IŚR), na podstawie której udzielane będzie wsparcie w ramach projektu.
 • Etap II – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – Spotkania mają na celu zdiagnozowanie problemów psychologicznych stojących na drodze aktywizacji społeczno-zawodowej, określenie trudności związanych z ich rozwiązaniem, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemu oraz wzmocnienie UP w procesie ich rozwiązywania, a także pracę nad samooceną, wsparcie i motywowanie UP w realizacji IŚR.
 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego

Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych spotkań z psychologami w wymiarze 32 godzin lekcyjnych dla 1 grupy, w systemie 8 spotkań po 4 godziny lekcyjne dla 1 grupy (10-osobowej).   Zrealizowane zostaną warsztaty pn. „Kuźnia optymizmu”.

 1. Trening kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy
  i aktywizację zawodową

Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych spotkań z trenerami w wymiarze 16 godzin lekcyjnych dla 1 grupy, w systemie 4 spotkań po 4 godziny lekcyjne dla 1 grupy (10-osobowej), średnio 2 razy w tygodniu.

Zakres merytoryczny: rynek pracy i e-rynek pracy, dokumentacja aplikacyjna, rozmowa kwalifikacyjna, porady wizażysty, wykonanie profesjonalnych zdjęć do CV.

 1. Szkolenia zawodowe

Wsparcie będzie realizowane w formie grupowych spotkań z trenerami w wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla 1 grupy, w systemie 15 spotkań po 6 godzin lekcyjnych dla 1 grupy (maksymalnie 10-osobowej). Szkolenia realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy oraz oparte będą o najbardziej aktualne dane dotyczące rynku pracy (m.in. Barometr zawodów, konsultacje z pracodawcami podregionu olsztyńskiego). Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

 1. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań z pośrednikami pracy
w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 UP, w systemie 4 spotkań po 4 godziny zegarowe dla 1 UP.

Na spotkaniach pośrednicy pracy udzielą pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, nastąpi pozyskanie i upowszechnienie ofert pracy,. Pośrednicy pracy poinformują UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, będą inicjować i organizować kontakty UP z pracodawcami, informować UP o przysługujących im prawach i obowiązkach, przekazywać UP informacje nt. giełd i targów pracy.

 1. Staże zawodowe

Staże zawodowe realizowane będą w wymiarze 3 miesięcy, u lokalnych pracodawców
w zawodach, w których UP odbyli szkolenia.

Proces wsparcia w projekcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Uczestnicy poddani zostaną pogłębionej diagnozie problemów i potrzeb (życiowych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych) i otrzymają wsparcie szyte na miarę, adekwatne do wyników pogłębionej diagnozy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób i aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

Ponadto Uczestnikom/czkom Projektu zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów prowadzących zajęcia,
 • odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopisy, ołówki, gumka),
 • podręczniki dopasowane do tematyki szkolenia,
 • catering (poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz obiad podczas zajęć grupowych),
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

Projekty współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 869 480,62 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie: 739 058,52 zł

KONTAKT:

Telefon: 519-837-211
e-mail: lepsze-jutro@okcjo.com.pl

MAPA DOTACJI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE