O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Akademia aktywności”

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 osób (72K i 48M) po 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach, w szczególności po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa łódzkiego, od 01.01.2017 do 30.11.2017 poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu tematycznego 8 RPO WŁ. Niniejszy projekt koresponduje z głównymi wyzwaniami dla Działania VIII.2 RPO WŁ w zakresie wsparcia dostępu do zatrudnienia osób biernych zawodowo i bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy. Projekt zwiększa możliwość trwałego zatrudnienia pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa łódzkiego, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w celu podniesienia zdolności do zatrudnienia.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

• Identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika Projektu poprzez diagnozowanie i określenie możliwości doskonalenia zawodowego. Wsparcie zakłada opracowanie lub aktualizację IPD dla 120 osób. Identyfikacja potrzeb odbywa się w wymiarze 6 h w formie 3 spotkań po 2 h, średnio 2 razy w tygodniu w formie indywidualnej.

• Pośrednictwo pracy dla 120 osób, które będzie realizowane w ostatnim miesiącu odbywania stażu zawodowego i po jego zakończeniu. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma 4 oferty pracy i będzie uczestniczył w min.2 rozmowach kwalifikacyjnych. Pośrednictwo pracy obejmuje minimum 5 h w formie 1 spotkania trwającego 2 h, natomiast kolejne spotkania będą uzależnione od potrzeb na dalszym etapie uczestnictwa w projekcie.

• Szkolenia i nabycie kwalifikacji zawodowych lub podniesieniu kompetencji dla 120 osób. Wymiar szkoleń to średnio 80 h w postaci 13 spotkań x 6 - 7h, średnio 4 razy w tygodniu. Szkolenia są ukierunkowane na rozwój usług senioralnych w zakresie - Opiekun/ka osób starszych, Masażysta/ka, Animator/ka czasu wolnego, Teleopiekun/ka. Za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla części Uczestników Projektu (20%).

• Staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu trwające 3 miesiące (maksymalnie 8h/dzień i 40h/tydzień, dla osób niepełnosprawnych 7h/dzień i 35 h/tydzień). Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe.


Do głównych efektów realizacji projektu należy:

 

• liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 54;

• liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 37.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 30.11.2017 r.


Wartość projektu: 1 383 436,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 175 921,28 zł


Projekt „Akademia aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.