O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Zaprasza do udziału w projekcie
„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”

 

 

Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym i TIK przez min. 85% z 432 (min.260 kobiet) osób należących do grupy docelowej projektu poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego oraz TIK i uzyskanie certyfikatów VCC lub równoważnych.

 

 

Grupa docelowa to 432 osoby w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. Do projektu zapraszamy pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności: kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby w wieku 25 lat
i więcej oraz osoby w wieku 50 lat i więcej.W ramach projektu oferujemy:


Szkolenia komputerowe dla 432 osób w wymiarze 80 godzin szkoleniowych kończące się możliwością podejścia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych;


Szkolenia językowe dla 432 osób w wymiarze 120 lub 240 godzin szkoleniowych, w tym szkolenia: z języka angielskiego (dla 22 grup, tj. 264 os.), niemieckiego (dla 10 grup, tj. 120 os.) francuskiego (dla 4 grup, tj. 48 os.), kończące się możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności językowe.

 

 

Planowanym efektem realizacji projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji u min. 295 osób w wieku 25 lat i więcej, min. 89 osób w wieku 50 lat i więcej, min. 133 osób o niskich kwalifikacjach.

 


Wartość projektu: 1 858 861,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 580 032,39 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


Kontakt:
„Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”
e-mail: kompetencjekluczowe@okcjo.com.pl
tel. 699 670 235


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl