O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

 

„Kompetencje językowe przepustką na rynek pracy”

 

 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze języków obcych. Projekt skierowany jest do 240 osób (144K i 96M) z terenu województwa podkarpackiego w wieku 50 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia, które są zainteresowane z własnej incjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji językowych.


Grupa docelowa to osoby w wieku 50 lat i więcej zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) bezrobotne i bierne zawodowo należące do jednej z grup


Pozostające bez zatrudnienia przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (80%192os)
i/lub będące osobami niepełnosprawnymi (20% 48os.)
ponadto( 50%120os.) stanowią osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

W ramach projektu realizowane będą kursy języka angielskiego w następującym wymiarze :
Poziom 0 – A2  240h
Poziom A1 – A2 120h
Poziom A2 – B2 360h
Poziom B1 – B2 240h

 

 

Uczestnicy Projektu przystąpią do szkolenia przygotowującego do zdobycia poziomu biegłości językowej na pełnym poziomie: [1 spotkanie = 4 h (45 min.),śr.3 spot./tydz./12h]

 

 

Poziomy szkoleń zostaną dobrane indywidualnie dla uczestników na podstawie testu kwalifikującego i zakończą się uzyskaniem ważnych bezterminowo certyfikatów językowych VCC lub równoważnych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.12.2017

 

Wartość projektu: 827 027,80 pln

 

Wartość dofinansowania ze środków UE: 702 973,63 pln


Kontakt :

E-mail: kompetencjejezykowe@okcjo.com.pl

Tel. 502 477 623


Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Pracy Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl