Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich o nazwie projektu:


 

 

Kierunek: ponowne zatrudnienie

 


Projekt skierowany jest do 72 osób pozostających bez zatrudnienia (które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), które zamieszkują na terenie całego województwa pomorskiego (z czego 80% tj. 58 osób) należy do jednej z niżej wymienionych grup:

• kobiety (min. 44)

• osoby z niepełnosprawnościami

• osoby w wieku 50 lat lub więcej

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

 


Celem projektu jest poprawa sytuacji osób zwolnionych, adaptacja mieszkańców, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian na rynku pracy, a co za tym idzie ponowne zatrudnienie lub samozatrudnienie po otrzymaniu kompleksowego wsparcia dostosowanego do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z poradnictwa zawodowego połączonego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, po czym zostaną skierowani na odpowiednia ścieżkę szkoleniową, co umożliwi dostosowanie wsparcia do ich potrzeb oraz zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji.


W ramach projektu oferujemy:

• Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD.

• Poradnictwo psychologiczne

• Pośrednictwo pracy(57UP)

• Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia nowych, uzupełnienia już nabytych kwalifikacji zawodowych (57UP)

• Wsparcie finansowe umożliwiające znalezienie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.(9UP)

• Wsparcie dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą( 15 UP)

• Pomoc finansowa w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej(12UP)

• 6 miesięczny, płatny staż zawodowy(24UP)
Zapewniamy:

• zwrot kosztów dojazdu

• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną

• stypendium szkoleniowe

• stypendium stażowe

• ubezpieczenie NNW

• badania lekarskie

• catering

• materiały szkoleniowe

• certyfikat
Wartość projektu:  1 672 858,08 złKontakt:

tel: 506-496-983
e-mail: kierunekzatrudnienie@okcjo.com.pl

 

 


 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl