O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

 

Kierunek - AKTYWIZACJA!

 

 

 

 

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 288 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, o cechach zgodnych z grupą docelową. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez zapewnienie kompleksowych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, wyznaczonych w opracowanej dla każdego uczestnika projektu ścieżce reintegracji.

 

Grupą docelową projektu jest 288 osób (minimum 173 kobiet) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat, w tym osoby bezrobotne wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkujących poza MOF Olsztyna oraz poza MOF Ełku, w 100% gminy Województwa Warmińsko- Mazurskiego, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. Zasięg projektu obejmuje 19 powiatów – bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski.

 

Do udziału w projekcie zachęcamy:


- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby bierne zawodowo;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:


- Diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji,
- Poradnictwo specjalistyczne,
- Trening umiejętności społecznych,
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych,
- Staże zawodowe.

 

Efekty realizacji projektu są następujące:


- Nabycie kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentami przez minimum 104 osoby;
- Zmianę statusu na runku pracy przez minimum 58 osób na poszukujących pracy;
- Znalezienie zatrudnienia przez minimum 72 osoby;
- Osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie 34%;
- Osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% (dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie 12%).


 

 


KONTAKT:
„Kierunek- AKTYWIZACJA!”
e-mail: kierunekaktywizacja@okcjo.com.pl
tel.: +48 519 358 508

 

 

Projekt „Kierunek- AKTYWIZACJA!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.


 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.01.2021 r.


Wartość projektu: 4 297 843,28 PLN


Kwota dofinansowania: 4 082 951,11 PLN


 

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl