gora_zaczynamy

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Dziś aktywne-jutro pracujące!”

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia min.95% z 64 Uczestników Projektu, tj. młodych kobiet w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności os. niezarejestrowane w urzędach pracy, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących do grup: kobiet samotnie wychowujących dzieci i/lub osób z terenów wiejskich, do 31.12.2016 poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.

 

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy dla wszystkich Uczestników Identyfikację potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, Pośrednictwo Pracy oraz Coaching, a także – w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestników:

 

 • - szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym VCC,
 • - staże,
 • - środki na zasiedlenie.

   

  Planowanym efektem realizacji projektu jest spełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:


  • - dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo - 43%,
  • - dla osób niepełnosprawnych - 17%,
  • - dla osób długotrwale bezrobotnych - 35%,
  • - dla osób o niskich kwalifikacjach - 36%.

   

  Wartość projektu: 893 777,00 zł


  Wkład Funduszy Europejskich: 821 291,69 zł


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

   

   

  KONTAKT:
  „Dziś aktywne-jutro pracujące!”
  e-mail:aktywnepracujace@okcjo.com.pl
  tel.: +48 519 304 876