Firma O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

Działanie przepisem na zmianę”

nr projektu RPDS.08.02.00-02-0030/18


 

Projekt jest adresowany do osób od 30 r. ż zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. dolnośląskiego w subregionie wałbrzyskim tj.
w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych oraz ząbkowickim w tym do osób pozostających bez zatrudnienia (tj. osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo); reemigrantów; imigrantów; osób ubogich pracujących ; osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

 

 

W ramach projektu Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

 

Udział weźmie 72 UP; 2 spotkania po 3 godziny zegarowe; Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, utworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego UP. Realizacja zadania 02. – 06.2020 r.


2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 

Udział weźmie 72 UP; 6 spotkań indywidualnych po 1 godzinie (dla osób pozostających bez zatrudnienia) do wykorzystania przez przez cały okres realizacji projektu.
W przypadku osób pracujących 2 spotkania indywidualne po 1 godzinie. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w celu pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia/zmiany pracy na lepszą/lepiej płatną. Uczestnicy otrzymają po min. 3 oferty pracy. Planowany okres realizacji 02. –11. 2020 r.

 

 

3. Szkolenia zawodowe

 

Udział weźmie 72 UP; podzielonych na śr. 6 grup x śr. 12 osobowych; 80 h na grupę; 10 spotkań x 8 h

Szkolenia będą prowadzone w zakresie:

 

 • • branż, w których wykonuje się zaw. wynikające z potrzeb lokalnego rynku

pracy zidentyfikowane na podst. ogólnodostępnych danych, lub

 • • branż wskazanych w zał. do RSI „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, lub

 • • branż, w których wykonuje się zawody zw. tzw. „zielonymi miejscami pracy”, lub

 • • zawodów zw. z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych.

Zajęcia zakończone będą egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzny podmiot oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającym nabycie kwalifikacji do wykonywania określonych zadań i czynności oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę. Planowany okres realizacji: 03. – 08. 2020 r.


4. Szkolenia komputerowe – moduł uzupełniający

 

Udział weźmie 72 UP; podzielonych na śr. 6 grup x śr. 12 osobowych; 12 spotkań x 4 h (śr. 1-4 x w tygodniu) łącznie 48 h na grupę. Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby UP. Przykładowe szkolenia: MS Office, excel, w finansach, excel w logistyce, program graficzny typu Corel, ECDL Base lub DIGCOMP – od 3 do 5 dopasowanych modułów. Planowany okres realizacji 03. – 08. 2020r.


5. Szkolenia z umiejętności miękkich – moduł uzupełniający

 

Udział weźmie 72 UP; podzielonych na śr. 6 grup x śr. 12 osobowych; 6 spotkań grupowych x 4 h (średnio 1- 4 x w tygodniu) łącznie 24 h na grupę. Szkolenia będą dopasowane do UP podczas IPD. Przykładowe szkolenia:

 

  • • zarządzanie czasem – efektywność i automotywacja

  • • asertywność i obrona przed manipulacjami

  • • zarządzanie emocjami i stresem

  • • zarządzanie zmianą – organizacja w procesie przemian

  • • wywieranie wpływu, perswazja i budowanie autorytetu

  • • autoprezentacja

    

Planowany okres realizacji: 03. – 08. 2020 r.

 

6. Staż zawodowy

 

Udział weźmie 60 Uczestników Projektu. Staże realizowane będą w zależności od indywidualnych potrzeb UP. Staże będą trwały przez okres 3 miesięcy i odbywać się będą u pracodawców z województwa dolnośląskiego na podstawie umowy trójstronnej, której stronami są: Organizator stażu, Pracodawca i Stażysta. Preferowane jest by stanowiska pracy powiązane były z tematyką szkolenia. Staże zawodowe organizowane będą w wymiarze 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie) lub 35 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie), dotyczy UP posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym). Planowany okres realizacji 05 – 11. 2020 r


Ponadto zapewniamy:

 

- profesjonalną kadrę wykładowców/doradców zawodowych/pośredników pracy

- zwrot kosztów dojazdu,

- catering/poczęstunek podczas szkoleń,

- materiały szkoleniowe (podręcznik/skrypt),

- certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje,


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 036 762, 80 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekcie wynosi: 881 248,38 zł

 

 

KONTAKT: 502 477 634

e-mail: działanieprzepisemnazmiane@okcjo.com.pl


 

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl