Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie projektu:
Droga do zatrudnienia!


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

• Osoby zamieszkujące województwo lubuskie

• Osoby pozostające bez zatrudnienia, niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne w szczególności bierne zawodowo

• Osoby w wieku 50 lat i więcej

• Osoby o niskich kwalifikacjach

W szczególności:

• kobiety

• osoby z niepełnosprawnościami

 

Cel projektu: Wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, dzięki zwiększeniu motywacji, sprecyzowaniu celów zawodowych, nabyciu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia

 

W ramach projektu oferujemy:

1. Indywidualne Plany Działania- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie IPD, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

2. Poradnictwo zawodowe grupowe- w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

3. Pośrednictwo pracy- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

4. Szkolenie zawodowe- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowania potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

5. Staż zawodowy- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe.

 

Zapewniamy:

• 3-miesięczne stypendium stażowe

• Stypendium szkoleniowe

• Materiały szkoleniowe

• Certyfikat

• Catering

• Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW


Planowane efekty:
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Po opuszczeniu projektu minimum 42% UP (25 osób) znajdą pracę, łącznie z pracującymi na własny rachunek.Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 455 724,50 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.KONTAKT:
„Droga do zatrudnienia!”
e-mail: do.zatrudnienia@okcjo.com.pl
tel.:699-670-226


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl