O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

Dobra zmiana!

RPWM.11.01.01-28-0094/17


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób (w tym 36 kobiet) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego mieszkających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w niżej wymienionych powiatach.


Zapraszamy do udziału:

- osoby mieszkające w powiatach: bartoszyckim (z wyłączeniem gminy miejskiej Bartoszyce), kętrzyńskim (z wyłączeniem gminy miejskiej Kętrzyn), lidzbarskim (z wyłączeniem miasta Lidzbark Warmiński), mrągowskim (z wyłączeniem miasta Mrągowo)

- osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, znajdujące się w trzeciej grupie osób (oddaleni od rynku pracy)

- osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)

- osoby z niepełnosprawnościami (w znacznym/umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi)

- osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym (wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek)

- osoby w wieku od 18 do 64 lat


Uczestnicy Projektu wezmą udział w:

- indywidualnych spotkaniach z psychologiem

- coachingu psychologicznym, prawnym i rodzinnym

- treningu kompetencji i umiejętności

- szkoleniu zawodowym, zakończonym egzaminem wewnętrznym i możliwością otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje

- 3-miesięcznym płatnym stażu zawodowym


Zapewniamy:

- wykwalifikowaną kadrę trenerów

- stypendium szkoleniowe

- płatny staż zawodowy

- materiały szkoleniowe, catering podczas szkolenia

- zwrot kosztów dojazdu

- certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

- wsparcie dostosowane do indywidualnych problemów i potrzeb


Obszar zamieszkania Uczestników Projektu:

- powiat bartoszycki z wyłączeniem gminy miejskiej Bartoszyce

- powiat kętrzyński z wyłączeniem gminy miejskiej Kętrzyn

- powiat lidzbarski z wyłączeniem miasta Lidzbark Warmiński

- powiat mrągowski z wyłączeniem miasta Mrągowo


Efekt projektu:

- min. 18 osób uzyska kwalifikacje zawodowe

- min. 12 osób będzie aktywnie poszukiwało pracy

- min. 15 osób podejmie zatrudnienie


Termin realizacji projektu: lipiec 2018 – marzec 2019.


KONTAKT:

dobra.zmiana@okcjo.com.pl

tel. 519318026


Wartość projektu: 1 037 443,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 881 826,97 PLN

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl