O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

 

„Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!”

 

w ramach
Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.2- Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Celem projektu jest większa aktywność zawodowa u 72 osób (w tym min. 44 kobiet i 28 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia), pozostających bez pracy (bezrobotnych o I i II profilu pomocy, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo), w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety – min. 60% UP, osoby z niepełnosprawnościami – min. 5% UP, osoby powyżej 50 roku życia- min. 20% UP, osoby długotrwale bezrobotne - min. 20% UP, osoby o niskich kwalifikacjach - min. 50% UP, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego, na terenie powiatów prudnickiego brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, od 01.06.2017r. do 31.03.2018r.

 

Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty/a wsparciem w postaci:
⦁ Indywidualnych Planów Działania, pozwalających na sprecyzowanie ścieżki zawodowej
⦁ Poradnictwa zawodowego
⦁ Szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestników, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe,
⦁ 3 miesięcznych staży zawodowych ,
⦁ Kompleksowego Pośrednictwa Pracy .

 

Projekt „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” realizowany jest w okresie 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r. W tym okresie zostanie osiągnięty cel główny projektu, realizowany etapami złożonymi zarówno z indywidualnego jak i kompleksowego wsparcia, dzięki czemu Uczestnicy/czki projektu zdobędą odpowiednie kwalifikacje, zwiększając tym samym swoje szanse na rozwój aktywności zawodowej.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 

⦁ Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 52 osoby (70%),
⦁ w tym 26 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
⦁ w tym 26 biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
⦁ Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu do 4 tygodni: 40 osób;
⦁ w tym 20 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych), które po opuszczeniu programu do 4 tygodni otrzymały prace, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek;
⦁ w tym 20 biernych zawodowo, które po opuszczeniu programu do 4 tygodni otrzymały prace, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek.

⦁ Liczba osób, które otrzymają zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie na poziomie co najmniej: kobiety (49%), osoby powyżej 50 r.ż. (43%), osoby z niepełnosprawnościami (43%), osoby długotrwale bezrobotne (40%), osoby z niskimi kwalifikacjami (48%), osoby nie kwalifikujące się do żadnej z powyższych grup (53%).

 

 

 

KONTAKT:
Biuro Projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”
Telefon: 699  670 225
E-mail: praca.sukces@okcjo.com.pl

 

 

 

Wartość projektu: 1 201 580,35 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 021 343,29 PLN

  
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl