gora_zaczynamy

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin

zaprasza do udziału w projekcie

„Czas zmian!”

 

Głównym celem projektu jest: podwyższenie aktywności społeczno- zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności osób ubogich, samotnie wychowujących dzieci, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów KC, do 31.12.2016 r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie. Osiągnięcie zakładanego celu przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu RPO WŁ, tj. Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt koresponduje z głównymi wyzwaniami programu w zakresie wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przyczynia się do realizacji celu RPO WŁ dzięki kompleksowemu przygotowaniu osób ubogich, samotnie wychowujących dzieci z województwa łódzkiego do podjęcia zatrudnienia. Projekt umożliwi trwałą integrację wyżej opisanej grupy na rynku pracy.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 

Reintegracja społeczna:

 

 • -PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE (dla 60UP) (10 h/UP tj. 4 spotk. x 2,5h oraz konsultacje tematyczne ze specjalistami- 4h/UP w formie indywidualnej), w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP.

   

 • -WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH/ ŻYCIOWYCH (dla 60 UP) (36h/ grupę- 6 spotkań x 6h, średnio 3-4 razy w tygodniu, powstaną 4 gr. śr. 15 osobowe. Dla części UP (39 UP) przewidziano zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem dla 48UP

   

 • -COACHING WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA-RODZINA (dla 60 UP) (14h/UP, w formie spotkań indywidualnych w terminach i godz. dostosowanych do możliwości UP)

   

  Reintegracja zawodowa:

   

 • -PORADNICTWO ZAWODOWE (dla 60 UP) (6h/UP- 2 spotk. x 3h, w formie indywidualnych porad zawodowych, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP)

   

 • -POŚREDNICTWO PRACY (dla 60 UP) (5h/UP- 1 spotk. x 3h (diagnoza) i 2 spotk. po 1h (indywidualne porady zawodowe) w terminach i godz. dostosowanych do możliwości UP

   

 • -SZKOLENIA ZAWODOWE (dla 50 UP)- śr. 80h/grupę, w formie 10 spotkań x śr. 8h (4-5 razy w tyg.); szkolenia będą dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy tj. będą prowadzone w zawodach deficytowych w woj. łódzkim. Moduły szkoleń zostaną wybrane na etapie IPD. Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji.

   

  Za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium stażowe oraz dla części Uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu ( dla 33 UP) oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 40 UP).

   

 • STAŻE ZAWODOWE- 3 miesiące (staż dla 35 osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu) lub 6 miesięcy dla 10 osób ,które nie wezmą udziału w szkoleniach zawodowych max. 8h/dzień i 40 godz./tyg. (7h i 35min. osób niepełnosprawnych).

   

  Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe.

 

 • Głównymi rezultatami, osiągniętymi dzięki realizacji projektu będą:
 • -uzyskanie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 56%;
  -uzyskanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 22%

 

Wartość projektu: 977 878,13 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 928 886,43 PLN

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, pełniącymrolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

KONTAKT:
„Czas zmian!”
e-mail:czaszmian@okcjo.com.pl
tel.: +48 519-304-870