O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie


Czas na zmiany


RPMA.09.01.00-14-a525/18

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji (informacja dotycząca dokładnego obszaru znajduje się w zakładce OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU).

 

Zapraszamy do udziału:
- osoby mieszkające w gminach na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji (informacja dotycząca dokładnego obszaru znajduje się w zakładce OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU)
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki)
- osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, dla których ustalono III profil pomocy
- osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
- osoby korzystające z PO PŻ
- osoby z niepełnosprawnościami

 

Uczestnicy Projektu wezmą udział w:
- indywidualnych spotkaniach z psychologiem
- coachingu wspierania równowagi praca-rodzina
- poradnictwie specjalistycznym
- szkoleniu zawodowym, zakończonym egzaminem wewnętrznym i możliwością otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje
- pośrednictwie pracy
- 3-miesięcznym płatnym stażu zawodowym

 

Zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerów
- stypendium szkoleniowe
- płatny staż zawodowy
- materiały szkoleniowe, catering podczas szkolenia
- zwrot kosztów dojazdu
- certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje
- wsparcie dostosowane do indywidualnych problemów i potrzeb

 

Efekt projektu:
- min. 30 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
- min. 24 osoby będą aktywnie poszukiwały pracy
- min. 18 osób podejmie zatrudnienie

 

Termin realizacji projektu: październik 2018 – maj 2019.

 

 

KONTAKT:
czasnazmiany@okcjo.com.pl
tel. 519 318 026

 

Wartość projektu: 719 516,55PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 575 613,24 PLN

 


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl