Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich o nazwie projektu:


Cel: ZATRUDNIENIE!

 

Projekt skierowany jest do 84 osób wyłącznie zarejestrowanych osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących jeden z poniższych powiatów  z woj. pomorskiego: bytowski;chojnicki;człuchowski;kościerski;kwidzyński;lęborski;malborski;nowodworski;pucki;słupski;
starogardzki;sztumski;tczewski;wejherowski  i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
kobiety (51 osób)
osoby powyżej 50 roku życia (9 osób)
osoby długotrwale bezrobotne- pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie       powyżej 12 miesięcy (25 osób)
osoby z niepełnosprawnościami (9 osób)
osoby o niskich kwalifikacjach (41 osób)Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie dla osób pozostających bez pracy, poprzez realizację kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb wsparcia.

Wsparcie realizowane będzie w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika (indywidualizacja wsparcia). Zakres wsparcia obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej uczestników Uczestników Projektu. Każdy UP otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana u niego w trakcie dokonywania indywidualnej diagnozy.


 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe w tym przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwość doskonalenia zawodowego, zaplanowanie rozwoju zawodowego UP z uwzględnieniem: sztuki autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowania profesjonalnego CV oraz Listu Motywacyjnego.
  2. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, które będą odpowiadały predyspozycjom danego Uczestnika/czki Projektu przy współudziale i pomocy doradcy zawodowego. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.
  3. Staże Zawodowe- 4 miesięczne- program stażu będzie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.
  4. Pośrednictwo pracy- wsparcie w formie bezpośredniego kontaktu z pośrednika z uczestnikiem projektu w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy.

 

 

 

Zapewniamy:

4-miesięczne stypendium stażowe

Stypendium szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Certyfikat

Catering

Zwrot kosztów dojazdu

Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW

 


Planowane efekty:
Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Po opuszczeniu projektu minimum 45% UP(38 osób) znajdą pracę, łącznie z pracującymi na własny rachunek.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 107 200, 10 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r.
KONTAKT:
„Cel: ZATRUDNIENIE!”
e-mail: celzatrudnienie@okcjo.com.pl
tel.: 699-670-226Nie zwlekaj i zgłoś się już dziś!
Liczba miejsc ograniczona!

 

 

 

 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl