Archiwum kategorii: W dobrą stronę

Aktualności

  28.06.2019 Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 4–NABYWANIE LUB UZUPEŁNIANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO POPRZEZ ODBYCIE STAŻU ZAWODOWEGO dla ostatnich 15 stażystów z grup 5,6,7 i 8. Harmonogram stażowy – gr. 5,6,7,8   14. 06.2019 Szanowni Państwo, Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach realizacji zadania 3 –KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY dla grupy 5 w Skulsku (Lisewo) oraz grupy 6 i 7 w Chodzieży. Harmonogram pośrednictwo… Czytaj dalej »

Równość szans i niedyskryminacja

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

Planowane efekty projektu

Projekt „W dobrą stronę” zakłada objęcie wsparciem 96 Uczestników Projektu. Szczegółowy opis grupy docelowej: 96 UP (60 Kobiet, 36 Mężczyzn) osoby bezrobotne 79 UP (48K, 31M) oraz osoby poszukujące pracy i bierne zawodowo 17UP (12K,5M) w tym: Osoby długotrwale bezrobotne- 29 osób (17K,12M) Osoby z niepełnosprawnościami– 5 osoby (3K, 2M) Osoby o niskich kwalifikacjach (wyksz. Na poziomie max. ISCED 3 włącznie –  ponadgimnazjalne) – 42 osób(26 K,16 M) Osoby powyżej 50 roku życia… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Biuro projektu „ W dobrą stronę” ul. Raszkowska 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski.   Warunkiem zgłoszenia się do Projektu “W dobrą stronę” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych załączonych poniżej do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu). Dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami. Formularz… Czytaj dalej »