Category Archives: dokumenty zwrot kosztów dojazdu

Harmonogramy

  ZADANIE 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD [11.2018-01.2019] 15.11.2018 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy harmonogram Zadania 1 (Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej opracowanie/ aktualizacji IPD) dla Grupy 4. Grupa 4: Harmonogram Zad. 1 Gr. 4 – Łódź 13.11.2018 Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy… Read More »

Zapytania ofertowe

11.10.2018 Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w ramach realizacji projektu ,, Początek kariery” POWR.01.02.01-10-0012/17 planuje zrealizowanie Usługi, tj. Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) na terenie powiatu łódzkiego. Zapraszamy do składania wycen. Szczegóły w załączniku. Część opisowa:Rozeznanie rynku-część opisowa Część ofertowa:Rozeznanie rynku-część ofertowa

Dokumenty do pobrania

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Biuro projektu „Cel: ZATRUDNIENIE!” ul. Stare Miasto 26, 82-200 Malbork Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Cel:ZATRUDNIENIE!” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego  oraz dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych załączonych poniżej do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (z dopiskiem nazwy projektu). Zespół projektu prosi aby do dokumentów rekrutacyjnych  dołączyć zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadanym statusie osoby bezrobotnej.   Ankieta potrzeb… Read More »

Planowane efekty projektu

Projekt „Aktywni od zaraz!” zakłada objęcie wsparciem 48 Uczestników/czek Projektu. Szczegółowy opis grupy docelowej: 60% (29 Uczestników Projektu) stanowić będą Kobiety, wszyscy/tkie Uczestnicy/czki Projektu będą osobami pozostającymi bez zatrudnienia, 100% UP stanowiły będą osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie, zagrożone wykluczeniem, dotknięte ubóstwem lub zagrożone ubóstwem z powodu niepełnosprawności, osoby powyżej 50 roku życia oraz kobiety traktowane będą priorytetowo. Dzięki założonym działaniom w ramach projektu… Read More »

Profil Uczestnika Projektu

Projekt skierowany jest do: 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn) niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia. Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego (w powiatach: łęczyńskim, m. Lublin, m. Chełm, m. Zamość) Osób pozostających bez zatrudnienia tj.: biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji… Read More »