Archiwum kategorii: Młodzi i AKTYWNI!

Stypendium szkoleniowe i stażowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż stypendium szkoleniowe wyliczane jest zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. Poniżej do pobrania aneks. Aneks do regulaminu wypłacania stypendium(1) Oświadczenie o zapoznaniu się z aneksem Szanowni Państwo, Przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, które będą potrzebne w przypadku otrzymywania stypendium szkoleniowego i stażowego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. W razie wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zespół projektu… Czytaj dalej »

Zwrot kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, Przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, które będą potrzebne w przypadku rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. W razie wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zespół projektu 519 304 870 Oświadczenie o trasie dojazdu Oświadczenie os. dowożącej Oświadczenie os. dowożonej Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Umowa użyczenia samochodu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Równość szans i niedyskryminacja oraz równość płci

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. „Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię… Czytaj dalej »

Planowane efekty projektu

Projekt “Młodzi i AKTYWNI!” zakłada objęcie wsparciem 144 Uczestników Projektu. Szczegółowy opis grupy docelowej: 55% (79 Uczestników Projektu) stanowić będą Kobiety, 80% (116 Uczestników Projektu (64 Kobiet/52Mężczyzn)) stanowić będą osoby bierne zawodowo, 20% (28 Uczestników Projektu (15 Kobiet/13 Mężczyzn)) stanowić będą osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy, 10% (15 Uczestników Projektu (8 Kobiet/7 Mężczyzn)) stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne, 30% (44 Uczestników Projektu (24 Kobiet/20 Mężczyzn)) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,… Czytaj dalej »

Aktualności/Informacje dla Uczestników Projektu

MARZEC 2018 ________________________________________________________________________________ Zbliżamy się do końca projektu. Wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie prosimy o informowanie na bieżąco o sytuacji zawodowej i życzymy ciepłej i owocnej w nowe doświadczenia zawodowe wiosny!   LUTY 2018 ________________________________________________________________________________ Rozpoczęliśmy już staże zawodowe we wszystkich grupach. W kwestiach organizacyjnych związanych z przebiegiem stażu (listy obecności, urlopy, zwolnienia lekarskie) zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Lublinie, przy ul. Skromnej 5, lub do kontaktu… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania) w miejscowości Hrubieszów Doradca zawodowy – część opisowa Doradca zawodowy – część ofertowa     Firma O.K.… Czytaj dalej »

Harmonogramy

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XII grupy szkoleniowej w Lublinie (Programista aplikacji) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2. Harmonogram Zad. 2 GR. XII Programista aplikacji Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla X grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Opiekun os. starszej) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z… Czytaj dalej »

Dokumenty rekrutacyjne

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu. Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami. Dokumenty do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o kwalifikowalności Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych Regulamin projektu – regulaminu nie trzeba drukować, należy się z nim zapoznać przed uzupełnieniem i dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych   Dokumenty proszę dostarczyć osobiście/za pośrednictwem poczty do Biura Projektu “Młodzi… Czytaj dalej »

Formy wsparcia/szkolenia

Obligatoryjnie wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęcie wsparciem z zakresu: Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – Indywidualne Plany Działania obejmują 2 sesje indywidualne po 2h zegarowe czyli 4h/Uczestnika Projektu. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby obejmuje 6 spotkań indywidualnych po 1 h… Czytaj dalej »

Profil Uczestnika Projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 144 osób młodych w wieku 15-29 lat[1] (79 Kobiet i 65 Mężczyzn),w tym niepełnosprawnych[2], bez pracy (bezrobotnych, biernych zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu[3] i szkoleniu[4], tzw. młodzież NEET[5], z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP[6], zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Priorytetowo będą traktowane kobiety, dla których zagwarantowano min. 55% miejsc w projekcie, osoby z niepełnosprawnościami (30%) osoby o niskich kwalifikacjach, nie posiadające doświadczenia zawodowego… Czytaj dalej »