Archiwum kategorii: Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!

RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

Aktualności

  19.02.2018 Trwa realizacja zadania nr 4, czyli staży zawodowych. Trwają prace organizacyjno- logistyczne w celu przygotowana harmonogramów dotyczących Pośrednictwa Pracy. Spotkania z pośrednikiem pracy będą dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników. 14.02.2018 Szanowni Państwo, Informujemy, iż kolejna grupa Uczestników naszego Projektu zakończyła trzymiesięczne staże zawodowe. Dziękujemy wszystkim Pracodawcom za zainteresowanie i chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi Stażystami. 1.02.2018 Szanowni… Czytaj dalej »

O projekcie

Projekt “Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy – bezrobotnych (o I lub II profilu pomocy) / poszukujących pracy zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego w powiecie: brzeskim, głubczyckim, namysłowskim, nyskim lub prudnickim i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do co… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy Regulamin Projektu Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o statusie na rynku pracy Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Umowa użyczenia samochodu Oświadczenie osoby dowożonej Oświadczenie osoby dowożącej Oświadczenie o cenie biletu        

Rozeznanie rynku

09.10.2017 r. Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa opolskiego, w ramach realizacji projektu „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” nr projektu RPOP.07.02.00-16-0021/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. egzaminu zewnętrznego dla 72 UP, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe, prowadzącego do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, w okresie od 10.2017 r. do 12.2017 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę… Czytaj dalej »

Cykl szkoleniowy

Indywidualne Plany Działania, pozwalające na sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych i zawodowych oraz określenie ścieżki zawodowej poprzez indywidualną diagnozę oraz stworzenie IPD – 3 spotkania po 2 godz./UP, łącznie 6 godz./UP. Poradnictwo zawodowe, które przyczyni się do rozwoju kariery zawodowej, poprze jej dokładne zaplanowanie oraz umiejętność rozwiązywania problemów zaw. – 2 spotkania po 2 godz./UP, łącznie 4 godz./UP. Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników, zakończone egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe… Czytaj dalej »