Archiwum kategorii: Aktywni od zaraz!

Zasada Równości Płci

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

Planowane efekty Projektu

Projekt „Aktywni od zaraz!” zakłada objęcie wsparciem 48 Uczestników/czek Projektu. Szczegółowy opis grupy docelowej: 60% (29 Uczestników Projektu) stanowić będą Kobiety, wszyscy/tkie Uczestnicy/czki Projektu będą osobami pozostającymi bez zatrudnienia, osoby powyżej 50 roku życia oraz kobiety traktowane będą priorytetowo. Dzięki założonym działaniom w ramach projektu kwalifikacje uzyska min 50% Uczestników/czek Projektu, czyli min. 24 osoby, a pracę podejmie minimum 15 UP (w tym pracujący na własny rachunek).

Profil Uczestnika Projektu

Projekt skierowany jest do: 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn) niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia, Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: bialski, chełmski, parczewski i włodawski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), Osób pozostających bez zatrudnienia, takich jak: biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędu Pracy… Czytaj dalej »

Aktualności

09.10.2017r. Szanowni Państwo, przedstawiamy plakat, jaki został stworzony w ramach realizacji projektu “Aktywni od zaraz!”. Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Aktywni od zaraz!” ******************************************************************** 02.10.2017 r. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony w mediach społecznościowych! Zainteresowanych zapraszamy pod adres https://www.facebook.com/Aktywni-od-zaraz-174185476462193/ gdzie znajdziecie informacje o projekcie i będziecie na bieżąco! Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Aktywni od zaraz!”