Archiwum kategorii: Aktywni mimo barier

Harmonogram

Harmonogram dla Grupy VI szkoleniowej w Lublinie – indywidualne spotkania zawodowe z doradcą zawodowym, w ramach realizacji zadania 1 – Poradnictwo – Diagnoza potrzeb. Harmonogram wsparcia – Poradnictwo – Diagnoza Potrzeb ************************************************************************************************ Harmonogram dla Grupy II oraz III w Lublinie – indywidualne spotkania z Coachem, w ramach realizacji zadania 3 – Coaching – Wsparcie UP w osiągnięciu założonych celów dla 60 UP. Harmonogram wsparcia… Czytaj dalej »

Dokumenty do Pobrania

Oświadczenie osoby obierającej stypendium: Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami. Dokumenty do pobrania: Oświadczenie osoby pobierającej stypendium …………………………………………………………………………………….. ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU: Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami. Dokumenty do pobrania: Oświadczenie o wysokości dochodów Uczestnika Projektu Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zapytanie Ofertowe “Aktywni mimo barier” nr RPLU.11.01.00-06-0080/16

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego (powiaty: m. Lublin, łęczyński, m. Chełm, m. Zamość) w ramach realizacji projektu „Aktywni mimo barier” nr RPLU.1101.00-06-0080/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych dla 1 grupy liczącej maksymalnie 10 Uczestników/czek Projektu w miejscowości: Lublin. Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych przeprowadzone będą w formie zajęć grupowych z trenerem/ką, w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych dla jednej grupy liczącej… Czytaj dalej »

Równość szans i zasada niedyskryminacji

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

Dokumenty Rekrutacyjne

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej drukowanymi literami. Dokumenty do pobrania: Regulamin Projektu – należy się z nim zapoznać, nie drukujemy Regulaminu, tylko podpisujemy oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin, znajdujące się w Formularzu Rekrutacyjnym. Formularz Aktywni mimo barier Regulamin

Planowane Efekty Projektu

Projekt “Aktywni mimo barier” zakłada objęciem wsparciem 60 Uczestników/czek Projektu. W ramach Projektu po opuszczeniu programu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 27 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) –… Czytaj dalej »

Profil Uczestnika Projektu

Projekt skierowany jest do: 60 osób ( 36 kobiet i 24 mężczyzn) niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia. Osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego (w powiatach: łęczyńskim, m. Lublin, m. Chełm, m. Zamość) Osób pozostających bez zatrudnienia tj.: biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji… Czytaj dalej »

Aktualności

15.10.2017 r. Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji do projektu : „Aktywni mimo barier”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zespołem projektu. **************************************************** 10.10.2017 r. Szanowni Państwo, Przedstawiamy plakat, jaki został stworzony w celu promocji Projektu “Aktywni mimo barier”     Serdecznie Pozdrawiamy, Zespół Projektu “Aktywni mimo barier”