O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Cała naprzód !”


Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności podnoszących zdolność do utrzymania zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia wśród 360 osób (216 kobiet/144 mężczyzn),należących do jednej z poniższych grup:

 

a) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,

b) osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 


Cel zostanie osiągnięty w okresie od 1.01.2020 do 31.10.2022 poprzez udział w projekcie i otrzymanie kompleksowego wsparcia w zakresie przeciwdziałania zwolnieniu lub zwiększeniu szans na ponowne podjęcie zatrudnienia (kompleksowe działania outplacementowe).

 


Projekt jest skierowany do 360 osób (216 K/144 M) w tym:

 

- zamieszkujących wyłącznie na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka),

 

- należące minimum do jednej z poniższych kategorii:

a) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika-max.10%UP, tj.:36 osób (w tym w wieku 50 lat i więcej-4os.),

b) osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu-min.90%UP, tj.324,

 

- należące do minimum jednej z poniższych grup:

 • kobiety – min. 60% UP, tj. 216 osób,

 • osoby z niepełnosprawnościami – min. 5% UP, tj. 36 osób,

 • osoby powyżej 50 roku życia – min. 10% UP, tj. 36 osób,

 • osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – min. 40% UP, tj. 144 osoby (w tym 15 osób pracujących).

 


W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania -

wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań UP z doradcą zawodowym, w wyniku których dla każdego UP zostanie:

- opracowane IPD (zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

- opracowana ścieżka udziału w projekcie,

- przeprowadzona analiza sytuacji UP (sytuacji na rynku pracy, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych).

 

2. Poradnictwo psychologiczne -

grupowe spotkania z psychologiem w zakresie: ćwiczeń asertywności, elementów autoprezentacji, treningu motywacyjnego, poznania i wzmocnienia swoich słabych i mocnych stron, roli pozytywnego myślenia w sytuacji zmiany/poszukiwania nowej pracy, zasady skutecznego zarządzania czasem.

 

3. Szkolenie prowadzące do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych -

zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z województwa lubelskiego, działających sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami.

Tematyka szkoleń: Budownictwo ekologiczne, Monter ds. odnawialnych źródeł energii, Pracownik biurowy zielone biuro, Specjalista ds. biomasy.

Szkolenia kończą się formalnym egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję lub egzaminem wewnętrznym / uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje UP.

 

4. Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji komputerowych -

grupowe szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych zakłada realizację 5 modułów (DIGCOMP/ECCC/równoważne): Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie Problemów.

Szkolenie kończy się formalnym egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję lub egzaminem wewnętrznym / uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje UP.

 

5. Pośrednictwo pracy -

wsparcie realizowane w formie indywidualnych spotkań UP z pośrednikiem pracy mające na celu udzielenie pomocy UP
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia (program zakłada wstępną rozmowę z UP, zapoznanie
z podstawowymi instrumentami rynku pracy oraz formami pozyskiwania nowych ofert, udostępnianie ofert pracy, bieżący monitoring rynku pracy.

 

6. Staż zawodowy – 5 miesięczny -

staże realizowane będą w obszarze zgodnym z tematyką odbytego szkolenia, zgodnie z programem stażu uwzględniającym między innymi potrzeby i potencjał stażysty, predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, opracowanym we współpracy
z podmiotem przyjmującym na staż z terenu województwa lubelskiego.


Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców,

 • Materiały szkoleniowe,

 • Zaświadczenia/Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
  i cyfrowych,

 • Catering podczas szkoleń,

 • Stypendium szkoleniowe,

 • Stypendium stażowe,

 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 50% zwolnionych UP)

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.10.2022

Wartość projektu: 4  904 978,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 169 232,02 zł


 

Kontakt:
tel. 699 670 281

calanaprzod@okcjo.com.pl

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl