O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Bogaci w wiedzę, bogaci w doświadczenie”
RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/17
Okres realizacji 01.11.2017-30.06.2018

 

 

Celem głównym projektu jest  podniesienie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 48 osób spełniających kryteria grupy docelowej.

 

Wsparciem w ramach projektu „Bogaci w wiedzę, bogaci w doświadczenie” objęte będzie  48 osób (30 kobiet), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat, biernych zawodowo lub długotrwale bezrobotne z III profilem w UP, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów:
1.bartoszycki (z wyłączeniem gm. miejskiej Bartoszyce);
2.elbląski (z wyłączeniem gm. wiejskiej Milejowo);
3.kętrzyński (z wyłączeniem gm. miejskiej Kętrzyn);
4.nowomiejski.

 

W szczególności zapraszamy:

• osoby wielokrotnie wykluczone

• niepełnosprawne

• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020W projekcie założone są następujące formy wsparcia:


Zadania:

1. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW  - każdy Uczestnik weźmie udział 2 indywidualnych spotkaniach z Psychologiem po 2 godziny każde.

2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE  - każdy Uczestnik weźmie udział w 12 indywidualnych spotkaniach po 2 godziny każde. W ramach zadania będzie realizowane poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne w ilości godzin zaplanowanych podczas zad 1.

3. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – każdy UP weźmie udział w 5ciu spotkaniach grupowych (4gr.  po śr. 12 osób) po 6 godzin każde.

4. SZKOLENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  - każdy UP weźmie udział w 10ciu spotkaniach grupowych (4 gr. po śr 12 osób) po 10 godzin każde. Tematyka szkolenia zostanie określona podczas zad 1.

5. STAŻ ZAWODOWY – każdy uczestnik weźmie udział  w trzymiesięcznym stażu zawodowym.


Zapewniamy:

• Materiały doradcze i szkoleniowe

• Wyżywienie podczas Treningu kompetencji i umiejętności społecznych i Szkoleń kwalifikacji zawodowych

• Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

• Stypendium szkoleniowe 531,95  - za całe szkolenie

• Stypendium stażowe  997,40 zł miesięcznie


W rezultacie realizacji projektu:

• co najmniej 15 jego uczestników uzyska nowe kwalifikacje zawodowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone uznanym w branży certyfikatem zewnętrznym,

• co najmniej 3 osoby będą aktywnie poszukiwały pracy,

• co najmniej 12 osób podejmie zatrudnienie.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 682 410,80 zł

 

Więcej informacji na: www.projekty.okcjo.pl

 

 

Kontakt:

bwbd@okcjo.com.pl
tel: 519 318 026

 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl