Archiwum autora: Katarzyna Bartnik

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poradniki na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych: Informator dla osób z niepełnosprawnością-ZUS 2022 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy-Poradnik dla pracowników i pracodawców Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

ZADANIE 4 HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 1 ELBLĄG HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 2 ELBLĄG HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 3 BRANIEWO   ZADANIE 3 Harmonogram Trening kompetencji zawodowych-Grupa nr 3 Braniewo Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 2 Harmonogram zajęć-Grupa nr 3 Braniewo Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 1 Harmonogram Zad. 1 Indywidualne poradnictwo… Czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

10.01.2023 r. Informujemy, że zamknęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu Czas zmian. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie. 22.12.2022 r. 01.12.2022 r. Informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia do udziału w realizowanym projekcie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w oferowanych formach wsparcia. Szczegółowe informacje w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 699 670 241 23.11.2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanym projekcie: osoby dorosłe (pow. 18 r.ż), w tym osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub… Czytaj dalej »

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU-CZAS ZMIAN aktualizacja z dnia 30.11.2022 REGULAMIN PROJEKTU-CZAS ZMIAN aktualizacja z dnia 17.10.2022 REGULAMIN PROJEKTU-CZAS ZMIAN

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy Formularz potrzeb OzN Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ  

WSPARCIE POMOSTOWE

Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   1.-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie-wydatków-planowanych-do-sfinansowania-w-ramach-wsparcia-pomostowego

BIZNESPLAN

Regulamin przyznawania środków finansowych Biznesplan Załączniki do biznesplanu: Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Oświadczenie-o-braku-zobowiązań Oświadczenie-o-niekaralności Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-środków-publicznych Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis Oświadczenie-o-niezaleganiu-ze-składkami-na-ubezpieczenia-i-podatki Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMINY: Regulamin rekrutacji uczestników projektu Regulamin przyznawania środków finansowych z załącznikami   DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Deklaracja utworzenia miejsc pracy Formularz potrzeb OzN Zaświadczenie o utracie pracy w wyniku pandemii COVID

Aktualności

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 01.03.2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Nowy start. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczane będą aktualne informacje dotyczące realizowanego projektu.   22.12.2022 r.  Informujemy, że w dniach 23.12.2022 r. i 27.12.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne. 22.12.2022 r.  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia i wszelkiej… Czytaj dalej »