Author Archives: Grzegorz

PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Celem głównym jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 36 Uczestników/czek Projektu (22K/14M), osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego – gminy Biłgoraj, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP, udzielonemu w okresie od 07.2018 do 02.2019 prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez minimum 25% UP.

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone ( w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego – gminy Biłgoraj w tym szczególności:

 1. osoby pozostające bez zatrudnienia,
 2. osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 3. osoby o niskich kwalifikacjach,
 4. osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Odbiorcami będzie 36 osób fizycznych (w tym 22 kobiety i 14 mężczyzn) pozostających bez pracy – wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), zamieszkujących w rozumieniu KC obszar gminy Biłgoraj (wiejskiej) w woj. lubelskim. Wśród UP min. 5% to osoby z niepełnosprawnościami.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE

RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane w ramach Programu muszą przyczyniać się do jej realizacji. Powinno się to wyrażać w konkretnym zakresie interwencji mającym na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (zasada równości szans płci), ale także zapewnienie dla wszystkich osób w tym osób z niepełnosprawnościami, jednakowego dostępu do edukacji, informacji i zatrudnienia, co przyczyni się do zapobiegania powstawaniu problemów społecznych, tj. bezrobociu czy ubóstwu (zasada dostępności). Poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami może być realizowana poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz mechanizmu racjonalnych usprawnień. Są to narzędzia umożliwiające kompleksowe podejście do planowania i projektowania zarówno produktów jak i odpowiedniego otoczenia, mając na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniając im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa.

Uniwersalne projektowanie jest to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, (osób niepełnosprawnych, seniorów, matek i ojców z wózkami dziecięcymi, osób wysokich, otyłych, kobiet w ciąży itp.) w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania.

Mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Mechanizm racjonalnych usprawnień to mechanizm uruchamiany dopiero w trakcie realizacji projektu, gdy do udziału w projekcie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnością, których udziału nie przewidziano na etapie przygotowania projektu. Pozwala on na elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnia im optymalne usprawnienia.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:

 1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 2. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 
 3. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 4. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych- opracowanie w tekście łatwym do czytania
 5. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020
 6. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Publikacje, które przybliżą informacje o tym jak można korzystać z Funduszy Europejskich 2014-2020 stosując zasady równości szans i niedyskryminacji:

 1. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020
 2. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja interaktywna
 3. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020  – wersja kontrastowa
 4. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020 – wersja z tłumaczem języka migowego
 5. Broszura. Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
 6. Pod linkiem: http://www.inwestycjedlawszystkich.pl w zakładce „Publikacje” znajdują sięnastępujące opracowania:6.1 Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób                                z niepełnosprawnościami w praktyce.
  6.2 Jak zaplanować inwestycję dla wszystkich? Standard minimum dostępności budynków, dróg, chodników i środków transportu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  6.3 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i    transportowych oraz realizacji projektu.
  6.4 Inwestycje dla wszystkich. Podsumowanie audytów architektonicznych i  transportowych oraz realizacji projektu. Wersja w języku migowym.

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnością:

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE

FORMY WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

 1. Zadanie 1: Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne – 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP.
  • Szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej UP, ich barier i trudności w reintegracji społecznej,
  • Pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia,
  • Wyznaczenie celów, terminów i sposobów ich realizacji,
  • Wspólne opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej, z uwzględnieniem działań projektu oraz po zakończeniu udziału,
  • Budowa poczucia własnej wartości, wiary w siebie,
  • Rozwiązywanie indywidualnych problemów osobistych.
 2. Zadanie 2: Trening kompetencji społecznych – warsztaty – 5 spotkań grupowych po 6 godz. zegarowych (3 gr. po śr. 12 UP)
  • Warsztat samopoznania (6 godz.)
  • Komunikacja interpersonalna (6 godz.)
  • Autoprezentacja (6 godz.)
  • Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów (6 godz.)
  • Trening asertywności (6 godz.)
  • Treści powyższych modułów przygotowana zostanie na podstawie zdiagnozowanych potrzeb UP,
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 3. Zadanie 3: Coaching – wsparcie w osiąganiu celów – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP
  • Bieżące spotkania w celu “prowadzenia” UP na ścieżce do aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • Wsparcie coacha w odbudowie wiary w siebie w wyniku dotychczasowych niepowodzeń,
  • Pomoc w osiąganiu postawionych sobie celów,
  • Budowa poczucia własnej wartości,
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 4. Zadanie 4: Poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. zegarowe na 1 UP
  • Diagnoza potrzeb UP poprzez wywiad, testy i pogłębione rozmowy w celu identyfikacji potrzeb zawodowych UP ich barier, możliwości i oczekiwań,
  • Diagnoza możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego,
  • W trakcie analizy zostanie wykorzystana platforma Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – WOPZ, stanowiącej innowacyjne rozwiązanie wypracowane w ramach proj. Innowacyjnego (Prior. VI POKL)” E-doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”. WOPZ obejmuje następujące elementy:
   • Diagnozę preferencji zawodowych z uwzględnieniem 6 typów osobowości,
   • Diagnozę preferencji w zakresie 13 właściwości pracy.
  • Efektem spotkania będzie opracowana ścieżka rozwoju zawodowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb możliwości oraz predyspozycji z uwzględnieniem indywidualnych barier wynikających z niepełnosprawności, tj.  Indywidualny Plan Działań zawiera:
   • Ustalone możliwe działania i formy pomocy świadczone w ramach projektu,
   • Planowane, prowadzenie do podjęcia aktywności zawodowej UP,
   • Nabycie kwalifikacji i kompetencji,
   • Terminy realizacji ustalonych działań,
   • Termin i warunki zakończenia realizacji IPD.
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 1,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 5. Zadanie 5: Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją – 15 spotkań grupowych po śr. 8 godz. dydaktycznych każde spotkanie (3 grupy po śr 12 UP) razem 120 godz. na grupę:
  • Ze względu na wymóg dostosowania szkoleń do potrzeb UP szkolenia będą dobrane na podstawie wyników IPD.
  • Zakres szkolenia będzie obejmował zawody na które już na etapie realizacji zad. 4. będzie zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wiedza na temat tegoż zapotrzebowania zostanie powzięta przede wszystkim na podstawie danych dotyczących zawodów deficytowych uzyskanych z właściwych terytorialnie PUP, rozeznania potrzeb lokalnych przedsiębiorców, analizy dokumentów strategicznych o charakterze regionalnym, opracowań WUP i właściwych PUP.
  • Szczególnie preferowana będzie organizacja szkoleń wpisujących się w inteligentne specjalizacje WL.
  • Warunkiem uruchomienia danego szkolenia jest uformowanie min. 8 osobowej grupy (max. 20 osób).
  • Na pierwszym, w połowie i na ostatnim spotkaniu zostaną przeprowadzone wewnętrzne testy wiedzy.
  • Na zakończenie UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w szkoleniu zawodowym.
  • Szkolenia realizowane w ramach projektu kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników.
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 4,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności, przystąpienie do testu na ostatnim spotkaniu, uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 6. Zadanie 6: Staże zawodowe (3 – miesięczne):
  • Płatne 3 – miesięczne staże (997,40 zł brutto) na podstawie umowy stażowej,
  • Zgodne z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk,
  • Czas pracy maksymalnie 8 godz./dzień (40 godz./tydzień), dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym maksymalny czas pracy to 7 godz./dzień (35 godz./tydzień),
  • Zgodny z opracowanym programem stażu – program konsultowany z pracodawcą przyjmującym UP, dostosowany do możliwości UP i potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • Pod nadzorem opiekuna stażu sprawującego opiekę nad UP,
  • Realizacja stażu u pracodawców z WL (szczególnie gminy objętej wsparciem),
  • Badania wstępne oraz ubezpieczenie NNW,
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 5 oraz zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy),
  • Warunkiem ukończenia jest uczestnictwo UP zgodnie z umową stażową oraz uzyskanie pozytywnej opinii od pracodawcy.
 7. Zadanie 7: Pośrednictwo pracy – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP,
  • Udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez jak najtrafniejszy wybór zawodu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz LM), poszukiwanie ogłoszeń o pracy dostosowanych do możliwości UP, postępowanie na rozmowie kwalifikacyjnej.
  • UP uzyskają min. 6 ofert pracy/UP odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min. 3 rozmowy kwalifikacyjne.
  • Na zakończenie UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w pośrednictwie pracy
  • Warunkiem przystąpienia jest ukończenie przez UP Zadania 5,
  • Warunkiem ukończenia jest minimum 80% obecności.
 8. Wsparcie dodatkowe dla UP to zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi dla maksymalnie 17% UP.

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE

HARMONOGRAMY

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 1:
Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne – 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP.

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 2:
Trening kompetencji społecznych – warsztaty – 5 spotkań grupowych po 6 godz. zegarowych (3 gr. po śr. 12 UP)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 3:

Coaching – wsparcie w osiąganiu celów – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 4:
Poradnictwo zawodowe – 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. zegarowe na 1 UP

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 5:
Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją – 15 spotkań grupowych po śr. 8 godz. dydaktycznych każde spotkanie (3 grupy po śr 12 UP) razem 120 godz. na grupę.

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 6:
Staże zawodowe (3 – miesięczne):

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 7:
Pośrednictwo pracy – 6 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 POBIERZ
2 POBIERZ
3 POBIERZ

EGZAMINY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI DATA I GODZINA EGZAMINU MIEJSCE EGZAMINU
1
2
3

HARMONOGRAM STAŻY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 – 3 POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE

REZULTATY i EFEKTY

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób;
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób;
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 9 osób;
 • Liczba osób objętych wsparciem: 36 osób (22K i 14M);
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 2 osoby;

Poziom efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej uzyskanej przez UP zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020:

 • w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności zatrudnieniowej 22%
 • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym intelektualną oraz sprzężonymi) minimum efektywności społecznej 34% w tym minimum poziom efektywności zatrudnieniowej 12%

Wartość projektu: 697 455,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7340164,10 PLN

 

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

Data publikacji: 05.10.2018

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy/czki Projektu rozpoczynają zajęcia w ramach Poradnictwa zawodowego.

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 1 spotkanie z Doradcą zawodowym. Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę potrzeb poprzez wywiad, testy i pogłębione rozmowy, celem identyfikacji potrzeb zawodowych Uczestników/czek, ich barier, możliwości i oczekiwań. Celem spotkania będzie również diagnoza możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowany Indywidualny Plan Działania. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć, dostępnym w zakładce HARMONOGRAMY


Data publikacji: 19.09.2018

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy Uczestnicy/czki Projektu rozpoczynają zajęcia w ramach Poradnictwa psychologicznego/specjalistycznego. 

Każdy Uczestnik/czka Projektu odbędzie 5 spotkań z Psychologiem. Zadaniem Psychologa w ramach zajęć jest szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej, barier i trudności w reintegracji społecznej, pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia, budowa poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów osobistych. 

Harmonogram zajęć dla wszystkich grup dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY. Zachęcamy do zapoznania się. 


Data publikacji: 03.09.2018

Rekrutacja nadal trwa!

Planowane spotkania rekrutacyjne we wrześniu odbędą się w dniach:

 • 05.09.2018
 • 10.09.2018
 • 14.09.2018

Podczas spotkania przedstawione zostaną cele i założenia projektu oraz omówione ścieżki wsparcia przewidziane
w projekcie. Uczestniczący w spotkaniu otrzymają materiały promocyjne. Na miejscu udostępnione będą również dokumenty rekrutacyjne, a w razie potrzeby udzielimy pomocy przy ich wypełnianiu. Prowadzący odpowiedzą na wszystkie pytania.

Osoby zainteresowane udziałem  w spotkaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 502 477 634. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu. 

Serdecznie zapraszamy!


Data publikacji: 02.08.2018

Z przyjemnością informujemy o zaplanowanych w sierpniu spotkaniach rekrutacyjnych w dniach:

 • 07.08.2018
 • 20.08.2018

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 699 670 233.
Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb osób zainteresowanych wzięciem udziału
w spotkaniu.
Czekamy na zgłoszenia!

Data publikacji: 20.07.2018

Data publikacji: 12.07.2018

Udostępniamy Państwu możliwość szybkiej komunikacji poprze media społecznościowe

 

m.me/aktywninaprzekor

Data publikacji: 06.07.2018

Zapraszamy do polubienia naszej strony na portali Facebook

Data publikacji: 03.07.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

AKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIAPROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKIRÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJAFORMY WSPARCIAHARMONOGRAMYREZULTATY i EFEKTYZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI

DOKUMENT DATA PUBLIKACJI DOKUMENT
Regulamin udziału w projekcie 02.07.2018 POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 02.07.2018 POBIERZ
Oświadczenie osoby pobierającej stypendium wkrótce POBIERZ
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu wkrótce POBIERZ
Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu wkrótce POBIERZ
Wniosek o zwrot kosztów opieki na dzieckiem (osobą zależną) wkrótce POBIERZ

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

OPUBLIKOWANO: 10.01.2018

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” nr RPLU.09.01.00-06-0169/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Certyfikacja dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (przeprowadzenie egzaminu certyfikującego i walidacji oraz wydanie certyfikatów)” prowadzącej do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. Usługa będzie realizowana w okresie od 02.2018r. do 03.2018r dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 7 grup po średnio 12 osób z możliwością przesunięcia  okresu realizacji umowy.

Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji UP w zajęciach szkoleniowych.

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od 02.2018r. do 03.2018r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 19.01.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę firmy: Szkolenia i Edukacja sp z o.o. sp. k. z Rzeszowa


OPUBLIKOWANO: 05.12.2017
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, planuje zrealizowanie SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu

SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) dla maks. 84 UP, w formie zajęć grupowych (7 grup po średnio 12 UP), w wymiarze 60 godzin dydaktycznych na każdą grupę (godz. dydaktyczna tj. 45 minut, razem 60 godzin) t.j.: 10 spotkań po 6 godzin dydaktycznych (średnio 4-5 razy w tygodniu) na każdą grupę. Przewidziany czas realizacji szkolenia wraz z certyfikacją to średnio 2 miesiące. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 420 godzin dydaktycznych szkolenia dla maksymalnie 84 UP (7 grup szkoleniowych).

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od 12.2017r. do 03.2018r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

AKTUALIZACJA: 13.12.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę firmy: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. z Olsztyna


OPUBLIKOWANO: 05.12.2017
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” nr RPLU.09.01.00-06-0169/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP).

Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY będzie prowadzone dla każdego/ej UP, w formie zajęć indywidualnych z pośrednikiem/czką pracy, w terminach i godzinach dopasowanych do potrzeb UP, w wymiarze 6 godzin zegarowych na 1 UP, t.j.: 3 spotkania indywidualne po średnio 2 godziny/UP. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 504 godziny zegarowe pośrednictwa pracy dla maksymalnie 84 UP.

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie: XII.2017r. – VI.2018r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi

Załączniki

AKTUALIZACJA: 13.12.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę firmy: Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. z Olsztyna


OPUBLIKOWANO: 20.11.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość pod numerem RPLU.09.01.00-06-0169/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.:

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 12 UP w miejscowości Lublin.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 28.11.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę: Marlena Struś


OPUBLIKOWANO: 17.11.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość pod numerem RPLU.09.01.00-06-0169/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.:

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 12 UP w miejscowości Lublin.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 27.11.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę: Monika Krupa


OPUBLIKOWANO: 07.11.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość pod numerem RPLU.09.01.00-06-0169/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.:

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 12 UP w miejscowości Lublin oraz dla maksymalnie 24 UP w miejscowości Zamość – łącznie maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu.

Rozeznanie Rynku – do pobrania Wersja MS Word oraz Wersja PDF.

Do prawidłowego odczytania pliku w wersji MS Word niezbędny jest program MS Office Word (wersja od 2007). Do prawidłowego odczytania pliku w wersji PDF (.pdf) zaleca się użycie bezpłatnego program Adobe Acrobat Reader DC w najnowszej wersji.

AKTUALIZACJA: 15.11.2017

Po przeprowadzonej ocenie przesłanych ofert zleceniodawca wybrał ofertę w części 2 rozeznania rynku (na Lublin) firmy Innowacyjne Centrum Rozwoju oraz w części 3 rozeznania rynku (na Zamość) oferty pań: Joanna Zub, Ewelina Bondyra-Łuczka


REZULTATY i EFEKTY


Celem projektu jest zwiększona zdolność do zatrudnienia 84 osób (min.60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (min. 80% tj. 68 osób) oraz biernych zawodowo (16 osób), zamieszkujących w woj. lubelskim w rozumieniu przepisów KC, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 • kobieta (min. 60%),
 • osoba w wieku 50 lat i więcej (min. 25%),
 • osoba z niepełnosprawnościami (min. 5%),
 • osoba długotrwale bezrobotna (min. 60%),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (min. 30%)

i min. 15% osób odchodzących z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup:

 • kobieta,
 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba o niskich kwalifikacjach

W rezultacie min. 68 osób uzyska kwalifikacje, min. 38 osób podejmie zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) oraz min. 6 osób podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu.

PORADNICTWO ZAWODOWE – Identyfikacja umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD):

Projekt obejmie wszystkich UP (84 osoby) IPD, zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY

Wszyscy/tkie UP zostaną objęci/te kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami, oczekiwaniami UP i potrzebami lokalnego rynku pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez UP poprzez:

 • rozmowę z UP, zebranie informacji pod kątem poszukiwania odpowiednie oferty pracy (spotkanie 1);
 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców (spotkanie 2,3);
 • analizę kryteriów wyszukiwania ofert pracy (spotkanie 2,3);
 • przygotowanie CV, listu motywacyjnego pod konkretne oferty pracy (spotkanie 2,3).

SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy)

Minimum 80% UP uzyska kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minimum 10% UP zostanie objętych szkoleniami prowadzącymi do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (doświadczenia zawodowego) ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), np. sektora związanego z odnawialnymi źródłami energii, transportem zbiorowym, budownictwem, gospodarka odpadami.

Dla każdego/ej UP (84 osoby) przewidziano 10 spotkań po średnio 6 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna tj. 45 minut, razem 60 godzin) szkolenia w czasie około 2 miesięcy (średnio 4-5 razy w tygodniu).

STAŻE ZAWODOWE – nabywanie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

Staże zawodowe będą trwały 3 miesiące w trybie 8 godzin na dobę (40 godz. tygodniowo) oraz 7 godzin na dobę (35 godz. tygodniowo dla UP z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną).

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIA

Projekt zakłada zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na minimalnym poziomie: w przypadku UP nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, dla osób w wieku 50 lat i więcej co najmniej 33%, dla kobiet co najmniej 39%, dla osób z niepełnosprawnościami co najmniej 33%, dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 30%, dla osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 38%.

HARMONOGRAMY

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 1:
PORADNICTWA ZAWODOWEGO – Identyfikacji umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 20.11.2017 Zamość. Grupa 1
2 20.11.2017 Zamość. Grupa 2
3 20.11.2017 Lublin. Grupa 3
4 28.11.2017 Lublin. Grupa 4
5 04.12.2017 Lublin. Grupa 5
6  22.12.2017 Lublin. Grupa 6
7  11.01.2018 Lublin. Grupa 7

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 2:
Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 10.01.2017 Zamość. Grupa 1
2 10.01.2017 Zamość. Grupa 2
3 25.01.2017 Lublin. Grupa 3
4 22.01.2017 Lublin. Grupa 4
5 08.01.2017 Lublin. Grupa 5
6 20.02.2018  Lublin. Grupa 6
7  06.03.2018  Lublin. Grupa 7

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 3:
SZKOLENIA ZAWODOWE prowadzące do nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy)

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 12.01.2018 Zamośc. Grupa 1
2 12.01.2018 Zamość. Grupa 2
3 10.01.2018 Lublin. Grupa 3
4 17.01.2018 Lublin. Grupa 4
5 08.01.2018 Lublin. Grupa 5
6 19.01.2018 Lublin. Grupa 6
7  06.02.2018  Lublin. Grupa 7

EGZAMINY:

Grupa 1: 15.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 15:30 na ul. Przemysłowej 4 w Zamościu
Grupa 2: 05.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 11:00 na ul. Przemysłowej 4 w Zamościu
Grupa 3: 01.03.2018 (czwartek) o godzinie 11:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 4: 19.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 15:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 5: 01.03.2018 (czwartek) o godzinie 12:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 6: 19.03.2018 (poniedziałek) o godzinie 17:30 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie
Grupa 7: 01.03.2018 (czwartek) o godzinie 10:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 57/3 w Lublinie

HARMONOGRAM STAŻY:

GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM
1 – 7 29.03.2018 POBIERZ