Archiwum autora: Grzegorz

PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI Celem głównym jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 36 Uczestników/czek Projektu (22K/14M), osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze… Czytaj dalej »

RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu,… Czytaj dalej »

FORMY WSPARCIA

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI Zadanie 1: Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne – 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP. Szczegółowe rozpoznanie sytuacji społecznej UP, ich barier i trudności w reintegracji społecznej, Pomoc w doborze zakresu poszczególnych form wsparcia, Wyznaczenie celów, terminów i sposobów ich realizacji,… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 1: Poradnictwo psychologiczne/ specjalistyczne – 5 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe na 1 UP. GRUPA HARMONOGRAM 1 POBIERZ 2 POBIERZ 3 POBIERZ Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 2: Trening kompetencji społecznych – warsztaty –… Czytaj dalej »

REZULTATY i EFEKTY

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 12 osób; Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 17 osób; Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 9 osób; Liczba osób objętych wsparciem: 36 osób (22K i 14M);… Czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI Data publikacji: 07.02.2019 Uczestnicy/czki z Grupy nr 2 rozpoczynają zajęcia indywidualne w ramach Pośrednictwa pracy.  Harmonogram dostępny jest w zakładce HARMONOGRAMY. Data publikacji: 05.02.2019 Uczestnicy/czki z Grupy nr 2 rozpoczynają zajęcia indywidualne w ramach Coachingu – wsparcia w osiąganiu celów. Każdy Uczestnik/czka odbędzie… Czytaj dalej »

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA • PROFIL UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI • RÓWNOŚĆ SZANS i NIEDYSKRYMINACJA • FORMY WSPARCIA • HARMONOGRAMY • REZULTATY i EFEKTY • ZAPYTANIA OFERTOWE • AKTUALNOŚCI DOKUMENT DATA PUBLIKACJI DOKUMENT Regulamin udziału w projekcie 02.07.2018 POBIERZ Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami 02.07.2018 POBIERZ Oświadczenie osoby pobierającej stypendium 02.07.2018 POBIERZ Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 02.07.2018 POBIERZ Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu 02.07.2018… Czytaj dalej »

ZAPYTANIA OFERTOWE

OPUBLIKOWANO: 10.01.2018 Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „NOWY ZAWÓD – nowa przyszłość” nr RPLU.09.01.00-06-0169/16, planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Certyfikacja dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (przeprowadzenie egzaminu certyfikującego i walidacji oraz wydanie certyfikatów)” prowadzącej do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników… Czytaj dalej »

REZULTATY i EFEKTY

Celem projektu jest zwiększona zdolność do zatrudnienia 84 osób (min.60% kobiet) w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (min. 80% tj. 68 osób) oraz biernych zawodowo (16 osób), zamieszkujących w woj. lubelskim w rozumieniu przepisów KC, należących co najmniej do jednej z następujących grup: kobieta (min. 60%), osoba w wieku 50 lat i więcej (min. 25%), osoba z niepełnosprawnościami (min. 5%), osoba długotrwale bezrobotna (min. 60%), osoba o niskich kwalifikacjach (min. 30%) i min. 15%… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

Harmonogramy zajęć z zakresu ZADANIA 1: PORADNICTWA ZAWODOWEGO – Identyfikacji umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych Uczestników/czek Projektu (UP) poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) GRUPA DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAM 1 20.11.2017 Zamość. Grupa 1 2 20.11.2017 Zamość. Grupa 2 3 20.11.2017 Lublin. Grupa 3 4 28.11.2017 Lublin. Grupa 4 5 04.12.2017 Lublin. Grupa 5 6  22.12.2017 Lublin. Grupa 6 7  11.01.2018… Czytaj dalej »