O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

 

„Aktywność – pierwszy krok do sukcesu”

 

 

Cel i krótki opis projektu:


Celem projektu „Aktywność – pierwszy krok do sukcesu” jest podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia 96 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, to jest osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które samotnie wychowują dzieci lub z powodu przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych/wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:


- Poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne dla 96 UP – 10h/UP
- Warsztaty kompetencji społecznych i życiowych dla 96 UP – 30h/grupa
- Coaching wspierania równowagi praca – rodzina dla 96 UP – 10h/UP
- Poradnictwo zawodowe dla 96 UP – 4h/UP
- Pośrednictwo pracy dla 96 UP – 6h/UP
- Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu dla 86 UP – 60h/grupa
- Staże zawodowe dla 96 UP

 

Wartość projektu: 1 735 846,03 zł
Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 649 053,72 zł
Okres realizacji projektu: 01.05.2017r. – 30.04.2018r.

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowanym efektem po zakończeniu szkolenia jest znalezienie zatrudnienia przez 22% Uczestników Projektu.

 

KONTAKT

Biuro Projektu: ul. Rokicińska 132, 95-020 Andrespol
Tel: 519 304 877 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl