O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

„Aktywność kluczem do sukcesu!”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób (36 kobiet/24 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku 50 lat i więcej (w tym min. 30 osób z niepełnosprawnościami, 29 osób długotrwale bezrobotnych i 8 osób odchodzących z rolnictwa) do 28.02.2017r., poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie.


Wsparciem w ramach projektu zostaną w szczególności objęte osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, z małym doświadczeniem zawodowym, mieszkańcy terenów wiejskich znajdujący się trudnej sytuacji materialnej, należący do następujących grup:


 • bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni oraz rolnicy i członkowie rodzin rolników, zamierzający odejść z rolnictwa);
 • osoby bierne zawodowo.

   


  W projekcie założono następujące formy wsparcia:


  - Indywidualne Plany Działania w wymiarze 6 godz. zegarowych/uczestnika;
  - Pośrednictwo pracy w wymiarze 8 godz. zegarowych/uczestnika;
  - Szkolenia zawodowe z certyfikacją VCC, przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w sektorze tzw. zielonej gospodarki - w wymiarze 96 godz. dydaktycznych/grupę szkoleniową;
  - 3-miesięczne płatne staże zawodowe.


   

  W rezultacie realizacji projektu co najmniej 80% jego uczestników uzyska nowe kwalifikacje zawodowe. Spośród uczestników projektu pracę podejmie co najmniej:


 • 45% osób bezrobotnych;
 • 28% osób długotrwale bezrobotnych;
 • 30% osób biernych zawodowo;
 • 24% osób z niepełnosprawnych.


  Dodatkowo 22% spośród osób odchodzących z rolnictwa, będących uczestnikami projektu, podejmie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (odejdzie z KRUS do ZUS).

   


  Wartość projektu:  903 856, 50 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 768 278,02 zł
  Okres realizacji projektu: 01.06.2016-28.02.2017 r.


   


  Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa, na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

   


   

  KONTAKT:
  Biuro projektu:
  O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
  ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
  Tel. 506 497 001
  E-mail: aktywnosc@okcjo.com.pl
  www.projektyokcjo.pl

   


  mapadotacji.gov.pl

  funduszeeuropejskie.gov.pl