O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

 

„Aktywność kluczem do sukcesu!”

 

 

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT, na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.


Okres realizacji projektu: 01.05.2017 - 30.04.2018 r.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU
: podwyższona aktywność społeczno – zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia 72 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej – osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, które samotnie wychowują dzieci/ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności/ bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych/ wielodzietnych, zamieszkujących na obszarze ŁOM (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: M. Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski do 30.04.2018 r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.


Wsparciem w ramach projektu
zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w urzędzie pracy) lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym:


- osoby niepełnosprawne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby bez stażu zawodowego lub ze stażem pracy do roku
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby posiadające rodziny wielodzietne

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia


W ramach reintegracji społecznej:


– PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE w wymiarze łącznie 12 godzin zegarowych na uczestnika/czkę,
– WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH / ŻYCIOWYCH w wymiarze łącznie 20 godzin zegarowych na grupę,
– COACHING WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA – RODZINA w wymiarze 12 godzin zegarowych na uczestnika/czkę,


W ramach reintegracji zawodowej:


– PORADNICTWO ZAWODOWE w wymiarze łącznie 4 godziny zegarowe na uczestnika/czkę,
– SZKOLENIA ZAWODOWE w łącznym wymiarze 60 godzin lekcyjnych na grupę,
– 6 miesięczny płatny STAŻ ZAWODOWY,
– POŚREDNICTWO PRACY w łącznym wymiarze 5 godzin zegarowych na uczestnika/czkę.

 

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:


- Profesjonalną kadrę wykładowców
- Materiały szkoleniowe
- Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
- Stypendia szkoleniowe
- Stypendia stażowe
- Zwrot kosztu dojazdu
- Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
- Catering podczas szkolenia


W rezultacie realizacji projektu co najmniej 22 jego uczestników uzyska nowe kwalifikacje zawodowe. Spośród uczestników projektu pracę podejmie co najmniej 16 osób a co najmniej 41 będzie poszukiwało pracy.


Wartość projektu:   1 894 207, 10 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 610 076,04 zł

 

 

KONTAKT
Biuro projektu:
O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 113, 95-080 Tuszyn
Tel. 506 497 045
E-mail: aktywnosckluczem@okcjo.com.pl
www.projektyokcjo.pl

 
mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl