O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Aktywnie przełamujemy bariery”

 

Celem głównym projektu jest podwyższony poziom aktywności społecznej i zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 60 UP (36K/24M) – osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących
w rozumieniu KC na obszarze województwa lubelskiego, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na indywidualne potrzeby UP, udzielonemu w okresie od 11.2018 do 10.2019, prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez min. 25% UP.

 

Projekt jest skierowany do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) – osób wykluczonych ( w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie osób
z niepełnosprawnościami
, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), które ukończyły 18 r.ż., z terenu województwa lubelskiego,  w tym w szczególności do:

 • -osób bezrobotnych (wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy),
 • -osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ISCED 3),
 • -osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (min. 50%)

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • 1. Diagnoza potrzeb UP oraz opracowanie IPD – obejmuje spotkanie z psychologiem, w wyniku którego dla każdego UP zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji Społecznej oraz spotkanie
  z doradcą zawodowym, w wyniku którego, z pomocą Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania;
 • 2. Trening kompetencji społecznych - warsztaty – grupowe zajęcia w zakresie Warsztatu samopoznania, Komunikacji interpersonalnej, Autoprezentacji, Radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów oraz Treningu asertywności.
 • 3. Coaching – wsparcie w osiąganiu celów – bieżące spotkania z coachem, w celu „prowadzenia UP na ścieżce do aktywizacji społeczno-zawodowej.
 • 4. Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych – szkolenia dostosowane będą do potrzeb UP i dobrane na podstawie wyników IPD. Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumenty potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.
 • 5. Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji komputerowych – realizowane zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP, realizowane na poziomie zgodnym z oczekiwaniami UP. Szkolenie prowadzić będzie do nabycia kompetencji cyfrowych, a każdy UP będzie mógł przystąpić do walidacji i certyfikacji zewnętrznej.
 • 6. Staże zawodowe – 3 lub 6 miesięczne staże organizowane u Pracodawców z województwa lubelskiego.
 • 7. Kompleksowe pośrednictwo pracy – mające na celu udzielenie pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, poprzez wybór zawodu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie ogłoszeń o pracę dostosowanych do możliwości UP, postępowanie na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu zapewniamy:

 • -Profesjonalną kadrę prowadzących, trenerów i lektorów,
 • -Materiały szkoleniowe,
 • -Zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych i cyfrowych,
 • -Catering podczas szkoleń,
 • -Stypendium szkoleniowe,
 • -Stypendium stażowe/za praktyki zawodowe,
 • -Zwrot kosztów dojazdu (dla 50% UP)

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 - 31.10.2019
Wartość projektu: 1 307 200,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 111 120,68 zł

 

Kontakt:
tel. 502-477-634
przelamujemybariery@okcjo.com.pl

 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl